อนุทิน 124188 - sr

sr

คณิตศาสาตร์เพื่อไทย น่าเรียนรู้  Please read http://www.thaipost.net/news/230513/73940
... ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) กล่าวถึงฐานะการคลังของรัฐบาลตามระบบกระแสเงินสดในช่วง 7 เดือนแรกของปีงบประมาณ 2556 (ต.ค.55-เม.ย.56) ว่า รัฐบาลมีรายได้นำส่งคลังทั้งสิ้น 1.1 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 1.54 แสนล้านบาท หรือ 16.3% ขณะที่การเบิกจ่ายเงินงบประมาณมีทั้งสิ้น 1.55 ล้านล้านบาท สูงกว่าช่วงเดียวกันปีก่อน 1.25 แสนล้านบาท หรือ 8.8%
  ทำให้ดุลเงินงบประมาณขาดดุล 4.48 แสนล้านบาท เมื่อรวมกับดุลเงินนอกงบประมาณที่ขาดดุล 1.23 แสนล้านบาท สาเหตุหลักจากการไถ่ถอนตั๋วเงินคลัง 1.02 แสนล้านบาท ส่งผลให้รัฐบาลขาดดุลเงินสดรวม 5.72 แสนล้านบาท ซึ่งรัฐบาลได้กู้เงินเพื่อชดเชยการขาดดุล 1.76 แสนล้านบาท ทำให้ดุลเงินสดหลังกู้ขาดดุลทั้งสิ้น 3.95 แสนล้านบาท และเงินคงคลัง ณ สิ้นเดือน เม.ย.2556 มีทั้งสิ้น 1.65 แสนล้านบาท ใกล้เคียงกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว...

If I am $20K short, I boorow $10K to make me only $10K short. That should make me (feel) better, right? Let us see if I spent $20K more than I had, and I borrowed $10K then I would have overspent only $10K (despite the fact that now I have $30 to repay. ?#@?!

เขียน 23 May 2013 @ 05:56 () แก้ไข 23 May 2013 @ 18:40, ()


ความเห็น (0)