อนุทิน 124104 - krutoiting

krutoiting

คน ความร่วมมือ ผู้นำ ความเข้าใจในบทบาทของผู้นำของตนเอง และการเป็นผู้ร่วมเพื่อก่อให้เกิดความสมานสามัคคีเป็นหนึ่ง เป็นเอกภาพ ของชุมชนที่อยู่อาศัย มีความรักและผูกพัน สานและเสริมด้วยกิจกรรมที่ทุกครัวเรือนมีส่วนได้มากกว่าส่วนเสียกับทรัพยากรที่มีเพื่อชุมชน เพื่อชีวิต และอยู่บนพื้นฐานแห่งความมั่นคง สามารถต่อยอดความรู้ใหม่ และสามารถพัฒนาสู่ความเป็นผู้นำทั้งทางด้านความคิด การกระทำ และจิตวิญญาณ..

เขียน 20 May 2013 @ 20:13 ()


ความเห็น (0)