อนุทิน 124058 - นายอาซาดะ

  ติดต่อ

ครู เป็นผู้เสียสละ เป็นผู้ให้ความรู้ ความรัก ด้วยคุณค่าแห่งคุณธรรม ครูที่ทำได้ทุกอย่าง ไม่ใช่ครูจับกัง เพราะจับกังเป็นเพียงผู้ประกอบอาชีพด้วยแรงกายเพียงเพื่อเงินหรือรายได้ แต่ครูทำด้วยแรงกาย แรงใจที่เปี่ยมไปด้วยเมตตาธรรม รายได้เป็นเพียงค่าตอบแทนที่เหมาะสมกับความรู้ความสามารถและวิทยฐานะ ดังนั้นครูที่ประพฤติตนเสียสละทำได้ทุกอย่างเพื่อศิษย์ ควรเป็น ครูที่เหนือกว่าครูธรรมดาและควรยกย่องว่าเป้น ปูชนียบุคคล

โดย Todsapol Wongnet  

  เขียน:  

ความเห็น (0)