อนุทิน 124028 - ธีรเดช

ธีรเดช

สัปดาห์ที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม พ.ศ.2556

  กระผม นายธีรเดช  หยีราเหม นักศึกษาปฏิบัติการสอนโรงเรียนเทศบาลปลูกปัญญา ในพระอุปถัมภ์ฯ จังหวัดภูเก็ต

  สัปดาห์นี้ถือเป็นสัปดาห์ของก้าวแรก สู่คำว่า “ครู” อย่างเต็มรูปแบบ

  วันอังคาร ที่ 14 พฤษภาคม พ.ศ.2556 ย่างก้าวสู่ประตูแห่งวิชาความรู้ ร่วมกับนักศึกษาปฏิบัติการสอนทั้งหมด 8 คน เข้ารับการมอบหมายปฏิบัติหน้าที่ครู โดยครูเฉลิมพล ชูชาติ หัวหน้าฝ่ายวิชาการ

ภาระงานและหน้าที่ครู

  สอนนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 และ 5 รายวิชาวิทยาศาสตร์ ทั้งหมดจำนวน 10 คาบ

โดยแบ่งเป็นวิชาเคมีพื้นฐาน ม.4/1,4/2 จำนวน 6 คาบ และวิชาโลกดาราศาสตร์พื้นฐาน ม.5/1,5/2 จำนวน 4 คาบ ครูประจำชั้นนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6/1 ครูเวรประจำวันศุกร์หน้าประตูทางเข้า ครูประจำกีฬาแบตมินตัน และประจำชุมนุม คุณครูพี่เลี่ยงคือ ครูพวงผกา  พริกประสงค์ และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ประกบครูพี่เลี่ยง

  วันแรกช่วยฝ่ายวิชาการคุมสอบและตรวจข้อสอบนักเรียนเข้าใหม่ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 และ 5

  วันที่สองปฏิบัติการสอนวิชาเคมีพื้นฐาน ม.4/1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ แผนการเรียนรู้ เรื่อง วิวัฒนาการเกี่ยวกับอะตอม โดยต้องเขียนแผนให้ครูพี่เลี้ยงดูก่อนสอนทุกครั้ง และครูพี่เลี้ยงเข้าดูการสอนด้วย การจัดการเรียนรู้ถือว่าประสบความสำเร็จ เริ่มต้นกับการแนะนำตัวระหว่างครูกับนักเรียน นำเข้าสู่บทเรียนด้วยคำถามอย่างสิ่งใหญ่ๆอย่างจักรวาล และสิ่งเล็กๆที่นักเรียนต่างก็ตอบกันหลายๆคำตอบ และทำกิจกรรมการทดลอง โดยการแบ่งกลุ่มนักเรียน และให้แต่ละกลุ่มตั้งชื่อกลุ่ม โดยใช้ชื่อนักวิทยาศาสตร์ และให้นักเรียนทำกิจกรรม นักเรียนก็สงสัยว่าครูให้ทำอะไร สิ่งสำคัญคือครูจะต้องไม่บอกความรู้นั้นให้กับนักเรียน แต่ให้นักเรียนหาความรู้นั้นด้วยตนเอง และนักเรียนก็จะจำสิ่งที่ได้ทำกิจกรรมไปจนวันสุดท้ายของชีวิต และให้ใบกิจกรรมการทดลอง ให้นักเรียนบันทึกและสรุป

  วันที่สามปฏิบัติการสอนวิชาเคมีพื้นฐาน ม.4/1 หน่วยการเรียนรู้ที่ 1 เรื่อง ธาตุและสารประกอบ แผนการเรียนรู้ เรื่อง โครงสร้างอะตอมและอนุภาคมูลฐานโดยใช้กิจกรรมกลุ่ม ศึกษาโครงสร้างอะตอมและอนุภาคมูลฐาน และมีการใช้สื่อ PowerPoint ในการนำเข้าสู่บทเรียน และสรุป อภิปรายผล ให้นักเรียนเข้าใจอย่างแจ่มชัด ถือว่าประสบความสำเร็จและประทับใจลักษณะของนักเรียนห้องนี้ และในคาบหลังก็สอน ม.4/2 เรื่อง วิวัฒนาการเกี่ยวกับอะตอม กิจกรรมเหมือนกับ ม.4/1 ซึ่งเป็นแผนเดียวกัน สำหรับนักเรียนห้องนี้เป็นนักเรียนสายศิลป์ คนเป็นครูก็ต้องเข้าใจธรรมชาติของผู้เรียน ห้องนี้ เล่น คุยเก่ง ไม่ค่อยฟัง ตอนที่นักเรียนทำกิจกรรมการทดลอง นักเรียนไม่รู้หรอกว่าครูต้องการอะไร แต่เมื่อสุดท้ายนักเรียนได้ผลผลิตของนักเรียนเอง ครูอธิบาย ใส่หลักการและทฤษฎีไปนิดๆ พอกรุ้มกริ่มๆ นักเรียนทั้งหมดก็ฟังอย่างตั้งใจมาก สุดท้ายนักเรียนก็ได้เป็นองค์ความรู้ของตนเอง

  สุดท้ายที่อยากฝากไว้การปฏิบัติการสอนในสถานศึกษาใช่ว่าจะมีหน้าที่การสอนเพียงอย่างเดียว แต่มีอะไรอีกหลายอย่างที่ต้องเรียนรู้และมีประโยชน์ต่อตัวเราเองที่แฝงอยู่ภายในโรงเรียน ที่เราจะต้องมองให้เห็น และดึงออกมาใช้ประโยชน์ ผอ. เคยเปรียบเทียบอย่างนี้ให้ผมฟัง 2 ปีแล้ว ลูกกลมๆ ใช่ว่าจะมีเหลี่ยม แต่ทำไมนักสนุกเกอร์ถึงแทงลูกสนุกเกอร์ลง ขนาดลูกกลมๆ เขายังหาเหลี่ยมเจอ ” สำหรับทุกวันนี้ผมก็ยังหาเหลี่ยมไม่เคยเจอในโรงเรียน


เขียน 18 May 2013 @ 19:15 ()


ความเห็น (0)