อนุทิน 124019 - อมรา รักษา

ข้าพเจ้าชื่อ นางสาวอมรา   รักษา นักศึกษาฝึกสอน โรงเรียนเทศบาลบ้านสามกอง (ขุนวิเศษนุกลูกิจอุทิศ) 

ในสัปดาห์แรกในการฝึกประสบการณ์วิชาชีพครู ทางโรงเรียนได้มีการต้อนรับเป็นอย่างดี โรงเรียนของข้าพเจ้าได้เปิดเรียนวันที่ 14 พฤษภาคม 2556 ทางโรงเรียนได้มีการจัดนักศึกษาแต่คนให้ฝึกสอนแต่ระดับชั้น ส่วนข้าพเจ้าได้ระดับชั้น ม.1 ในสัปดาห์แรกทางโรงเรียนได้จัดโครงการปรับพื้นฐานนักเรียนชั้น ม.1 ได้รับหมอบหมายให้ดูแลเด็กนักเรียน ในสัปดาห์ถัดไปข้าพเจ้าได้รับหมอบหมายได้สอน 19 ชั่วโมง/สัปดาห์ (เนื่องจากครูประจำวิชาลาคลอดระยะเวลา 3 เดือน) 

เขียน 18 May 2013 @ 15:57 ()


ความเห็น (0)