อนุทิน 124011 - เกศินี ถิ่นพังงา

สัปดาห์ที่ 8 พฤษภาคม 2556 

โรงเรียนเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทร์ ภูเก็ต ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนสุดาฯสยามบรมราชกุมารี


    สัปดาห์แรกที่ไปโรงเรียน ทางโรงเรียนยังไม่มีการเรียนการสอน ในวันแรกกลุ่มนักศึกษาฝึกสอน ซึ่งนำทีมโดย นายยุรนันท์ พันทา หัวหน้านักศึกษาฝึกสอนและสมาชิก โดยหนึ่งในนั้นคือดิฉันได้เข้าร่วมรับฟังการปฐมนิเทศจากท่านรองวิเชียร ท่านได้ให้คำแนะนำต่างๆ รวมทั้งการปฏิบัติตัวเป็นครูฝึกสอนที่ดีในขณะอยู่โรงเรียน ซึ่งจัดเป็นการต้อนรับที่ดีจากทางโรงเรียน หลังจากนั้นเป็นการแบ่งและเข้าพบคุณครูพี่เลี้ยงตามสาขาวิชา สำหรับหมวดวิชาวิทยาศาสตร์ ดิฉันได้รับมอบหมายให้ทำหน้าที่สอนในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในรายวิชาวิทยาศาสตร์พื้นฐาน  จำนวน 3 ห้อง คือ ห้อง ม.1/2 ม.1/4 และ ม.1/6 รวมการสอนทั้งสิ้น 9 คาบ/สัปดาห์ โดยมีคุณครูศรีกัล ก้องวุฒิเวทย์ เป็นคุณครูพี่เลี้ยง นอกจากนั้นยังได้รับมอบหมายให้ประจำฝ่ายปกครองและช่วยงานในฝ่ายปกครอง รวมถึงงานกิจกรรมนักเรียนในโอกาสต่างๆ ในวันถัดไปเป็นการประชุมนักศึกษาฝึกสอนเพื่อรับทราบภาระของนักศึกษาฝึกสอน และข้อตกลงต่างๆ เพิ่มเติม


เขียน 18 May 2013 @ 14:48 ()


ความเห็น (0)