อนุทิน 123598 - Siriwan Chatmaneerungcharoen

ปัจจุบันเป็นยุคที่โลกมีความเจริญก้าวหน้าอย่างรวดเร็ว อันสืบเน่ืองมาจากการใช้ เทคโนโลยีเพื่อเชื่อมโยงข้อมูลต่าง ๆ ของทุกภูมิภาคของโลกเข้าด้วยกัน กระแสการปรับเปลี่ยน ทางสังคมที่เกิดข้ึนในศตวรรษท่ี 21 ส่งผลต่อวิถีการดารงชีพของสังคมอย่างท่ัวถึง ครูจึงต้องมี ความตื่นตัวและเตรียมพร้อมในการจัดการเรียนรู้เพื่อเตรียมความพร้อมให้นักเรียนมีทักษะสาหรับ การออกไปดารงชีวิตในโลกในศตวรรษที่ 21 ท่ีเปลี่ยนไปจากศตวรรษที่ 20 และ 19 โดยทักษะ แห่งศตวรรษที่ 21 ที่สาคัญท่ีสุด คือ ทักษะการเรียนรู้ (Learning Skill) ส่งผลให้มีการ เปล่ียนแปลงการจัดการเรียนรู้เพื่อให้เด็กในศตวรรษที่ 21 น้ี มีความรู้ ความสามารถ และทักษะ จาเป็น ซ่ึงเป็นผลจากการปฏิรูปเปลี่ยนแปลงรูปแบบการจัดการเรียนการสอน ตลอดจนการเตรียม ความพร้อมด้านต่างๆ ที่เป็นปัจจัยสนับสนุนที่จะทาให้เกิดการเรียนรู้ดังกล่าว ทักษะแห่งศตวรรษที่ 21 (21st Century Skills) ดังนั้นการจัดการเรียนการสอนของครูไทยต้องมีการพัฒนาให้สอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงครังนี้

 

เขียน 08 May 2013 @ 09:11 ()


ความเห็น (0)