อนุทิน 123484


หยั่งราก ฝากใบ
เขียนเมื่อ

5 พฤษภาคม วันนักเขียน-นักแปล

นักเขียน/คนอยากเป็นนักเขียน ลองอ่านทางนี้...

มือเรื่องสั้นและบทกวีการเมืองทุกรุ่นเชิญทางนี้เลย...โครงการประกวดวรรณกรรมการเมืองประเภทเรื่องสั้นและบทกวี“ รางวัลพานแว่นฟ้าแห่งรัฐสภาไทย” ปีที่ 12 (Thai Parliament “Phan Waen Fah” Awards) เปิดรับผลงานการแล้
ว...โดยคุณสมบัติ และข้อปฏิบัติมีดังนี้

1) ประชาชนทั่วไป 2) ผู้เขียนยังมีชีวิตอยู่ในขณะที่ส่งผลงาน 3) ผู้ที่ส่งผลงานจะต้องเป็นผู้เขียน หรือผู้มีสิทธิ์เป็นตัวแทนผู้เขียน หรือถือลิขสิทธิ์แทนผู้เขียนตามกฎหมาย และต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้เขียน 4) ผู้เขียนหนึ่งคนมีผลงานส่งเข้าประกวดได้เพียงประเภทละ 1 เรื่อง 5) เป็นผลงานที่เขียนขึ้นใหม่ หรือเคยผ่านการตีพิมพ์ครั้งแรกในหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วารสาร หนังสือเล่ม สื่อสิ่งพิมพ์หรือสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในระหว่าง ปี 2555 ในกรณีที่เผยแพร่ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จะต้องเป็นสื่อที่มีความน่าเชื่อถือ และมีการระบุวัน เดือน ปี เวลาที่เผยแพร่ครั้งแรกอย่างชัดเจน 6) เป็นเรื่องที่แต่งโดยผู้แต่งเพียงคนเดียว ไม่ลอกเลียนแบบหรือตกแต่งดัดแปลงเรื่องที่แต่งขึ้นโดยผู้อื่น 7)

ผลงาน ที่ส่งเข้าประกวด จะต้องมีลักษณะ ดังนี้

1. เป็นเรื่องสั้นการเมือง เขียนขึ้นเป็นภาษาไทย และพิมพ์ลงในกระดาษ เอ 4 ไม่เกิน 10 หน้า โดยประมาณ หรือมีความยาวไม่เกิน 9,000 คำ ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยท์

2. เป็นบทกวีการเมือง หากเป็นฉันทลักษณ์แบบแผน ขนาดความยาว 6-12 บท พิมพ์กระดาษ เอ 4 ให้ใช้ตัวอักษรขนาด 16 พอยท์ หากเขียนด้วยลายมือให้เขียนตัวบรรจง หรือเป็นบทกวีรูปแบบอื่น (กลอนเปล่าหรือรูปแบบคำประพันธ์ที่สร้างขึ้นใหม่) พิมพ์กระดาษ เอ 4 ไม่เกิน 2 หน้า ขนาดตัวอักษร 16 พอยท์ 

รางวัล 1. รางวัลยอดเยี่ยม ประเภทละ 1 รางวัล ได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเข็มและเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภา และเงินรางวัลละ 100,000 บาท

2. รางวัลดีเด่น ประเภทละ 1 รางวัลได้รับโล่เกียรติยศ พร้อมเข็มและเกียรติบัตร ของประธานรัฐสภาและเงินรางวัลละ 60,000 บาท

3. รางวัลผลงานที่เข้าสู่การตัดสินรอบสุดท้าย (Shortlist) ประเภทละไม่เกิน 10 รางวัล ได้รับเกียรติบัตรพร้อมเข็มของประธานรัฐสภาและเงินรางวัลละ 20,000 บาท

เปิดรับผลงานเข้าประกวด ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 7 มิ.ย. (ในกรณีที่ส่งทางไปรษณีย์ จะถือวันประทับตราส่งไปรษณีย์เป็นสำคัญ) ประกาศผลการตัดสิน วันที่ 30 ส.ค. มอบรางวัล วันที่ 20 ก.ย.

ส่งผลงานเข้าประกวดได้ที่ : กลุ่มงานเผยแพร่ประชาธิปไตยและกิจกรรมสภาผู้แทนราษฎร สำนักประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร ถ.อู่ทองใน เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 วงเล็บมุมซอง (ประกวดวรรณกรรมการเมือง รางวัล “พานแว่นฟ้า”) ...สอบถามรายละเอียดได้ที่ 0-2244-2515-8


3 นาทีที่แล้ว · https://www.facebook.com/Ping.lek#">ที่ถูกแก้ไข · https://www.facebook.com/Ping.lek#">ถูกใจ
ความเห็น (0)

ไม่มีความเห็น

พบปัญหาการใช้งานกรุณาแจ้ง LINE ID @gotoknow
ขอแนะนำ ClassStart
ระบบจัดการการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ต
ทั้งเว็บทั้งแอปใช้งานฟรี