อนุทิน 123421 - ต้นกรูด

ทำไม อบต.ต้องมีการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นประจำทุกปี  

วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายไม่มั่วสุมกับสิ่งอบายมุขและสิ่งเสพติด   มีพื้นฐานทักษะทางด้านกีฬาที่ดี  ได้รู้จักคุณค่าและเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย  และเพื่อสร้างความสามัคคีในระดับท้องถิ่น


เขียน 03 May 2013 @ 10:00 ()


ความเห็น (0)