อนุทิน 123421 - ต้นกรูด

  ติดต่อ

ทำไม อบต.ต้องมีการจัดการแข่งขันกีฬา เป็นประจำทุกปี  

วัตถุประสงค์

 เพื่อส่งเสริมให้เด็กและเยาวชนใช้เวลาว่างในการออกกำลังกายไม่มั่วสุมกับสิ่งอบายมุขและสิ่งเสพติด   มีพื้นฐานทักษะทางด้านกีฬาที่ดี  ได้รู้จักคุณค่าและเห็นความสำคัญในการออกกำลังกาย  และเพื่อสร้างความสามัคคีในระดับท้องถิ่น


  เขียน:  

ความเห็น (0)