อนุทิน 12339 - อ.หนึ่ง

อ.หนึ่ง

วันนี้ นิสิตปริญญาเอก ในรายวิชาประเด็นปัจจุบันเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา มีการเสนอแนวทางการกำหนด Theme สำหรับประเด็นปัจจุบัน ในครั้งนี้ว่า การศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัย โดยตั้งประเด็นของการ เสวนาว่า "เทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษากับการจัดการเรียนรู้นอกระบบและตามอัธยาศัย" โดยครั้งนี้ เป็นการอภิปรายในประเด็น ความหมาย ประเภท ขอบข่าย นโยบาย บทบาท องค์กรผู้รับผิดชอบ 

          โดยเครื่องมือที่ใช้ในการเรียนครั้งนี้คือ โปรแกรม MindJet ที่ทำผังความคิด Google Document สำหรับแลกเปลี่ยนข้อมูล การค้นคว้า เว็บเพจ การอภิปราย การจัดการโดยให้มีประธานในการเรียนสำหรับรายวิชานี้ วิธีการศึกษาเอกสาร การควบคุมเวลา ดังนั้น นิสิตทุกคนต้องทำการบ้านมา

เขียน 20 Jun 2008 @ 11:40 ()


ความเห็น (0)