อนุทิน 123239 - ถวิล

ถวิล

นักปราชญ์ท่านกล่าวไว้ว่า

การเป็นผู้บริหาร เขา
แต่ง
ตั้้งให้มาทำเรื่องต่อไปนี้ คือ

---------------------------------------------

คิดหาวิธีแก้ปัญหา

ตัดสินใจแก้ปัญหา

ดำเนินการแก้ปัญหาที่ได้ตัดสินใจไปแล้ว

รับผิดชอบในเรื่องที่ตัดสินใจไปแล้ว


ผู้บริหารที่ดี คือ ผู้ที่สามารถดึงเอา

ความสามารถของลูกน้องออกมาใช้ให้ได้

มากที่สุดเท่าที่จะมากได้

ผู้บริหารที่ดี คือผู้สามารถครองใจคนใน

หน่วยงานได้ และประสานหาวิธีแก้ไข

ข้อขัดแย้งโดยสันติวิธีและสมานฉ้นท์

บนพื้นฐานแห่งประชาธิปไตย

--------------------------------------------เขียน 27 Apr 2013 @ 00:22 ()


ความเห็น (0)