อนุทิน 123195 - เข้มแข็ง

 25-26 เมษายน 2556

         ก่ารนำ IT มาใช้ในการจัดการความรู้ 

เครื่องมือในการจัดการความรู้

CoP การแลกเปลี่ยนประสบการณ์

AAR การประเมินหลังการประชุม

Best Practice การเรียนรู้จากผู้รู้

Knowledge Mapping การประเมินตนเองว่ารู้อะไร ใช้เทคโนโลยี

WI

การสำรวจตนเอง

การนำIT มาใช้

CoP การแลกเปลี่ยนประสบการณ์  

Domain เรื่องสนใจร่วมกัน ปัญหา 

Community รวมกลุ่มกันแบ่งบทบาท

Practice มีผลงานหรือข้อสรุปร่วมกัน


Knowledge Mapping การประเมินตนเองว่ารู้อะไร ใช้เทคโนโลยี

 ต้องผ่านการทำaction plan ก่อน แล้วเรียงรายชื่อบุคลากรว่าแต่ละคนมีความรู้ตามยุทธศาสตร์หรือไม่ หากไม่มี ต้องให้ไปเรียน หรือฝึกอบรม

การนำIT มาใช้

1.สร้างฐานข้อมูล

2.สร้างKM Tools

 1.   Knowledge Capturing Tools

2.    Knowledge Sharing Tools

3.    Knowledge  Mapping Tools

4.  E-Learning

5.   CoP


เขียน 25 Apr 2013 @ 11:42 () แก้ไข 25 Apr 2013 @ 12:00, ()


ความเห็น (0)