อนุทิน 122835 - พเยาว์ ทักษิณ

ความเมตตาต่อสรรพสัตว์

             ปัจจุบันนี้คนนิยมสวดมนต์กันมาก  บทสวดมนต์ก็มีหลากหลาย ให้เราเลือกสวดกันได้ตามความต้องการ  เคยฟังหลวงพ่อปราโมทย์  ปาโมชฺโช  ท่านสอนว่าขณะสวดมนต์ เราต้องมีสติ สัมปชัญญะด้วย คือระลึกรู้ว่ากำลังสวดมนต์ ได้ยินเสียง เห็นอาการเคลื่อนไหวของกาย เห็นใจเผลอไปนึก คิด เป็นต้น  เมื่อสวดมนต์แล้วควรนั่งสมาธิสักระยะหนึ่ง เพื่อให้จิตสงบ จิตจะอ่อนโยน นิ่มนวล มีเมตตา  พร้อมที่จะแผ่บุญกุศลไปยังสรรพชีวิตทั่วไป  

              ผู้เขียนเคยสังเกตใจตนเอง  มองไม่เห็นว่าจิตเรามีเมตตา  สังเกตดูเห็นจิตเฉยๆ สรุปเอาเองว่าจิตของผู้เขียนน่าจะไม่มีเมตตา หรือถ้ามีก็คงน้อยมากจนสังเกตไม่เห็น  มีกัลยาณมิตรท่านหนึ่งแนะนำว่าให้สวดมนต์คาถามหาเมตตาใหญ่  เขาให้หนังสือมาด้วย ผู้เขียนสวดอยู่ทุกวัน โดยสวดเพิ่มจากที่ใช้สวดอยู่แล้ว  เคยคิดเล่นๆว่าถ้ามีคนแนะนำแล้วเราสวดตามทั้งหมด น่าจะต้องใช้เวลาสวดหลายชั่วโมงแน่เลย  การสวดคาถามหาเมตตาใหญ่ ต้องสวดภาษาบาลีและอ่านคำแปลด้วย  จึงได้เข้าใจว่าความเมตตาตามที่พระพุทธองค์สอนไว้ มีองค์ประกอบต่อไปนี้ 

                สัพเพสัง สัตตานัง ปีฬะนัง วัชเชตวา  อะปีฬะนายะ  เว้นการบีบคั้น  ไม่บีบคั้นสัตว์ทั้งปวง

               อุปะฆาตัง วัชเชตวา อะนุปะฆาเตนะ   เว้นการฆ่า ไม่ฆ่าสัตว์ทั้งปวง

               สันตาปัง วัชเชตวา อสันตาเปนะ  เว้นการทำให้เดือดร้อน ไม่ทำสัตว์ทั้งปวงให้เดือดร้อน

               ปริยาทานัง วัชเชตวา อะปะริยาทาเนนะ เว้นความย่ำยี ไม่ย่ำยีสัตว์ทั้งปวง

               วิเหสัง วัชเชตวา อะวิเหสายะ  เว้นการเบียดเบียน ไม่เบียดเบียนสัตว์ทั้งปวง

               สัพเพ  สัตตา อะเวริโน โหนตุ มาเวริโน ขอสัตว์ทั้งปวงจงเป็นผู้ไม่มีเวร อย่าได้มีเวร

               สุขิโน โหนตุ มา ทุกขิโน  จงเป็นผู้มีสุข อย่ามีทุกข์ 

               สุขิตัตตา โหนตุ มา ทุกขิตัตตาติ จงมีตนเป็นสุข อย่ามีตนเป็นทุกข์

               จากองค์ประกอบของผู้ที่มีจิตเมตตา  เมื่อเทียบกับตัวเราน่าจะพอมีอยู่  เฮ้อค่อยสบายใจหน่อย  อ้อ! ขอเขียนต่ออีกนิด คาถามหาเมตตาใหญ่ มีอานิสงส์มาก  พระพุทธองค์ตรัสว่า"ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย ผู้เจริญเมตตาภาวนาเป็นประจำ หวังได้แน่นอนที่จะได้รับอานิสงส์ 11 ประการ ของเมตตาเจโตวิมุตติ(จิตที่ประกอบด้วยเมตตา พ้นจากความอาฆาตพยาบาท และกิเลสทั้งปวง) ดังนี้ นอนหลับเป็นสุข ตื่นเป็นสุข ไม่ฝันร้าย เป็นที่รักของมนุษย์ทั้งหลาย เป็นที่รักของอมนุษย์ทั้งหลาย เทวดาทั้งหลายเฝ้ารักษา ไฟ ยาพิษ ศัตรา ไม่่กล้ำกราย(ในต้ว)ของเขา  จิตเป็นสมาธิเร็ว ผิวหน้าผ่องใส ไม่หลงตาย และถ้ายังไม่บรรลุธรรมเบื้องสูงก็จะไปบังเกิดในพรหมโลก  ดูก่อนภิกษุทั้งหลาย เมตตาเจโตวิมุตติที่บุคคลปฏิบัติดีแล้ว ทำให้มากแล้ว  ทำให้เป็นดุจยาน ทำให้เป็นที่ตั้ง ตั้งไว้เนืองๆ สั่งสมแล้ว ปรารภเสมอดีแล้ว พึงหวังได้ อานิสงส์ 11 ประการนั้นฯ"

 

              

เขียน 14 Apr 2013 @ 14:16 () แก้ไข 14 Apr 2013 @ 15:10, ()


ความเห็น (1)

ขอบคุณที่ให้กำลังใจค่ะ