อนุทิน 122672 - krutoiting

krutoiting

ความรู้ที่ต้องทำความเข้าใจและเรียนรู้ เพื่อให้องค์กรมีความสุขคู่คุณธรรม ตามแนวทางวิถีพุทธ

1.ยุทธศาสตร์ภาวะผู้นำของผู้บริหาร

 2.ยุทธศาสตร์การทำงานเป็นทีม

 3.ยุทธศาสตร์การสร้างความตระหนักและความรู้ความเข้าใจ

 4.ยุทธศาสตร์การกำหนดผู้รับผิดชอบ

 5.ยุทธศาสตร์การวางแผนและการกำกับดูแล

 6.ยุทธศาสตร์การมีส่วนร่วมและการปรึกษาหารือกับผู้เกี่ยวข้อง


เขียน 09 Apr 2013 @ 09:55 ()


ความเห็น (0)