อนุทิน 122399 - นาง วงค์วาส คุ้มกลาง

http://cdn.gotoknow.org/assets/media/files/000/881/034/original_%E0%B8%9A%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B8%B1%E0%B8%94%E0%B8%A2%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B9%80%E0%B8%9C%E0%B8%A2%E0%B9%81%E0%B8%9E%E0%B8%A3%E0%B9%88%E0%B9%80%E0%B8%99%E0%B8%97.doc?1361416834">บทคัดย่อเผยแพร่เนท.docบทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์  1) เพื่อพัฒนากิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ให้มีประสิทธิภาพตามเกณฑ์ 75/75  2) เพื่อศึกษาดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5  3) เพื่อเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนก่อนเรียนและหลังเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 4) เพื่อศึกษาความพึงพอใจของนักเรียนที่มีต่อกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5กลุ่มตัวอย่าง คือ นักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5/1  โรงเรียนวัดราษฎร์นิยมธรรม

(พิบูลสงคราม)  สำนักงานเขตสายไหม กรุงเทพมหานคร ภาคเรียนที่  1  ปีการศึกษา 2555   จำนวน 40 คน จากการเลือกแบบเจาะจง (Purposive Sampling)  เนื่องจากนักเรียนห้องนี้ร้อยละ 60 ไม่ผ่านการทดสอบการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษในกลุ่มคำศัพท์ที่นักเรียนได้เรียนไปแล้วในชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 โดยใช้ระเบียบวิธีวิจัยเชิงทดลอง (Pre-experimental Research) รูปแบบ One Group Pre-test Post-test Design เนื้อหาที่ใช้ในการวิจัยเน้นคำศัพท์เกี่ยวกับครอบครัว (My Family)  อาชีพ  (MyOccupations) สัญลักษณ์ (Signs )  อาหาร และเครื่องดื่ม ( Food and Drinks)  เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยมี 4 ชนิด คือ 1) แผนการจัดการเรียนรู้ด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ  จำนวน 20 แผน   2) แบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ  สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 4 ชุด  3)  แบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน  เป็นแบบเลือกตอบ  4  ตัวเลือก  จำนวน 30 ข้อ  4)  แบบวัดความพึงพอใจที่มีต่อกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ  โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษสำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 จำนวน 1 ฉบับ  สถิติที่ใช้ได้แก่  ค่าร้อยละ  ค่าเฉลี่ย  ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน  และ ทดสอบค่าที (Dependent  Samples)

ผลการวิจัย พบว่า

1.  การเรียนแบบกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำศัพท์

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ที่ผู้วิจัยสร้างขึ้นมีประสิทธิภาพ เท่ากับ  83.93 / 82.50  ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 75/75 ที่ตั้งไว้

2.  ดัชนีประสิทธิผลของกิจกรรมการเรียนรู้แบบร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้

คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 มีค่าเท่ากับ 0.6818 

3.  ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนของนักเรียนที่เรียนด้วยกิจกรรมการเรียนแบบร่วมมือ โดยใช้

แบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำศัพท์ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 หลังเรียนมีค่าสูงกว่าก่อนเรียน อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 

4.  นักเรียนมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมร่วมมือ โดยใช้แบบฝึกเสริมทักษะการใช้คำศัพท์

ภาษาอังกฤษ สำหรับนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่ 5 ในระดับมากที่สุด


เขียน 01 Apr 2013 @ 14:52 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

น่าจะมีประกวดหาวิธีทำให้เด็กสนใจศึกษาภาษาอังกฤษ จะได้ไม่ต้องหาวิธีเพิ่มทักษะ 

ในความเห็นของผม