อนุทิน 122055 - ครูแป๋ม


วันนี้ที่โรงเรียนบุญวัฒนามีการประชุมอบรมขานรับ "ยุทธศาสตร์การยกระดับผลสัมฤทธิ์ทางการเรียน" โดยดร.อุดม พรมพันธ์ใจ ผอ.สำนักบริหารงานการมัธยมศึกษาตอนปลาย  สรุปอย่างย่อๆได้ว่า..ต้องมีการเปลี่ยนแปลง ปรับปรุง พัฒนาในสี่ส่วน ได้แก่

1. พัฒนาครู
2.  พัฒนาหลักสูตร
3. พัฒนาเทคโนโลยี
4.  พัฒนาวิธีวัดผลประเมินผล

ซึ่งรายละเอียดจะนำมาเขียนเป็นบันทึกในโอกาสต่อไปค่ะ.เขียน 22 Mar 2013 @ 20:40 ()


ความเห็น (0)