อนุทิน 122042 - สันดร

สันดร

กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี

กิจกรรม ลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมภาคบังคับที่กำหนดไว้ในหลักสูตรของกระทรวงศึกษาธิการ ที่โรงเรียนจะต้องจัดให้นักเรียนทุกคนได้เข้าร่วม เพื่อมุ่งปลูกฝังให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความสามัคคี ตรงต่อเวลา โรงเรียนพยายามปรับให้กิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารี สอดคล้องกับกิจกรรมการเรียนการสอนของโรงเรียน โดยในทุกๆวันพฤหัสบดีนักเรียนจะได้เข้าร่วมกิจกรรมลูกเสือ-เนตรนารีที่จัด ขึ้นภายในโรงเรียน ให้นักเรียนได้เรียนรู้กฏระเบียบต่างๆ ฝึกการเป็นผู้มีระเบียบวินัย มีความอดทน ฝึกทักษะในการแก้ปัญหา การทำงานร่วมกับผู้อื่น โดยมีคุณครูเป็นผู้จัดกิจกรรมให้นักเรียนได้เข้าร่วม
              นอกจากนี้ในแต่ละปีการศึกษา โรงเรียนยังจัดให้นักเรียนเดินทางไปเข้าค่ายพักแรม เพื่อฝึกทักษะต่างๆตามหลักสูตรลูกเสือ-เนตรนารี ซึ่งการนำนักเรียนเดินทางออกไปพักค้างแรมนอกสถานที่ โรงเรียนจะต้องวางแผนการจัดการอย่างเป็นระบบและรัดกุมมากที่สุด ทั้งในด้านการคัดเลือกสถานที่จัดกิจกรรมที่จะต้องมีความปลอดภัยสูง มีฐานกิจกรรมที่เหมาะสมกับวัยของนักเรียนและสอดคล้องตามวัตถุประสงค์ของหลัก สูตร รวมถึงการเรียนเชิญวิทยากรผู้กำกับลูกเสือ-เนตรนารี ที่มีประสบการณ์เข้ามาเป็นผู้นำในการจัดกิจกรรม เพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ทักษะและประสบการณ์ใหม่ๆ โดยมีคุณครูคอยติดตามดูแลความปลอดภัยของนักเรียนอยู่อย่างใกล้ชิดอีกด้วย การนำนักเรียนออกไปเข้าค่ายพักแรมนอกสถานที่ดังกล่าวนี้ สิ่งที่โรงเรียนให้ความสำคัญในลำดับต้นๆ คือ การเดินทางไป-กลับระหว่างโรงเรียนกับค่ายพักแรม โดยเฉพาะอย่างยิ่งหากเป็นการเดินทางไปพักแรมหรือทัศนศึกษาต่างจังหวัด โรงเรียนจะต้องคัดเลือกรถที่จะใช้ในการเดินทางที่มีความปลอดภัยสูงสุด และจัดงบประมาณพิเศษเป็นค่าตอบแทนและค่าใช้จ่ายอื่น ให้กับตำรวจทางหลวง นำขบวนนักเรียนทั้งไปและกลับตลอดเส้นทาง เพื่อให้การเดินทางของนักเรียนเป็นไปโดยสวัสดิภาพ 
             โรงเรียนจะต้องวางแผนไว้ตั้งแต่ต้นปีการศึกษาและเตรียมการต่างๆมาเป็นลำดับ อย่างต่อเนื่อง ทั้งการเลือกและเดินทางไปสำรวจสถานที่ การประชุมวางแผนการจัดกิจกรรมร่วมกับวิทยากร รวมถึงการจัดเตรียมสื่ออุปกรณ์ต่างๆ ทั้งนี้เพื่อให้กิจกรรมเข้าค่ายพักแรมลูกเสือ-เนตรนารี เป็นกิจกรรมที่พัฒนาให้นักเรียนเป็นผู้มีระเบียบวินัย ตรงต่อเวลา มีความซื่อสัตย์ ความอดทน มีทักษะในการแก้ปัญหาต่างๆ ฝึกการเป็นผู้นำ ผู้ตาม รู้จักการเสียสละ มีจิตสาธารณะ มีน้ำใจต่อผู้อื่น สอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของโรงเรียนที่มุ่งเน้นให้ทักษะหรือ คุณสมบัติเหล่าเกิดขึ้นกับนักเรียนของเราทุกคน ควบคู่ไปกับการจัดการเรียนรู้วิชาการในห้องเรียนอย่างเป็นระบบ
             การวางแผนการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนทั้งในห้องเรียน นอกห้องเรียน และนอกสถานที่ ที่โรงเรียนดำเนินการอยู่นี้ จะต้องใช้ทรัพยากรทั้งด้านงบประมาณ บุคลากรและสื่อการเรียนรู้ต่างๆเป็นจำนวนมาก อีกทั้งจะต้องใช้เวลาในการอบรมฝึกฝนทักษะต่างๆให้กับนักเรียนอย่างต่อเนื่อง   
       

  1.  หลักการและเหตุผล

  หลักสูตรการศึกษาขั้นพื้นฐาน พ.ศ. 2551  กำหนดให้ผู้เรียนได้เรียนรู้กิจกรรมพัฒนาผู้เรียนไว้ 3 กิจกรรมคือกิจกรรมแนะแนว  กิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและกิจกรรมตามความถนัดและความสนใจ  กิจกรมลูกเสือเนตรนารีเป็นกิจกรรมหนึ่งในกลุ่มกิจกรรมเพื่อบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมและตามข้อบังคับคณะลูกเสือแห่งชาติ ว่าด้วยการปกครองหลักสูตรและวิชาพิเศษลูกเสือ พ.ศ. 2509 ได้เขียนไว้ ใน ข้อ 273ว่า การเดินทางไกลและแรมคืน ให้ผู้กำกับกลุ่มหรือผู้กำกับลูกเสือ นำลูกเสือไปฝึกเดินทางไกลและแรมคืนในปีหนึ่งไม่น้อยกว่า 1 ครั้ง ครั้งหนึ่งให้พักแรมอย่างน้อยหนึ่งคืน การเดินทางไกลและแรมคืน มีวัตถุประสงค์เพื่อฝึกให้ลูกเสือมีความอดทน อยู่ในระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น ตลอดจนเรียนวิชาลูกเสือเพิ่มเติมและในการประเมินคุณภาพภายนอกเพื่อประกันคุณภาพภายในสถานศึกษาของ สมศ.ตัวบ่งชี้พื้นฐานที่ 2.3กล่าวถึงการบำเพ็ญประโยชน์ต่อสังคมของกิจกรรมลูกเสือไว้ด้วย ซึ่งแสดงให้เห็นว่ากิจกรรมลูกเสือมีความสำคัญต่อผู้เรียนมาก โรงเรียนบ้านทุ่งเลียบจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องจัดให้มีโครงการนี้ขึ้น

2.  วัตถุประสงค์

1.   เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น

  2  เพื่อให้ลูกเสือ-เนตรนารีเป็นพลเมืองดี  รู้จักช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ

  3  เพื่อให้ลูกเสือเนตรนารีได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้พิ่มเติม

    ผลลัพธ์

1.   ลูกเสือ-เนตรนารีได้ฝึกความอดทนความมีระเบียบวินัย รู้จักช่วยตัวเอง รู้จักอยู่และทำงานร่วมกับผู้อื่น

  2  ลูกเสือ-เนตรนารีได้บำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือสังคมด้วยความเต็มใจ

  3  เพื่อให้นักเรียนได้พัฒนาตนเองเต็มศักยภาพจากประสบการณ์ตรงและเรียนรู้เพิ่มเติม

ข้อปฏิบัติในการอยู่ค่ายพักแรม

1. เชื่อฟังคำสั่งของผู้บังคับบัญชาโดยเคร่งครัด

2. เชื่อฟังคำสั่งของนายหมู่ซึ่งได้รับคำสั่งจากผู้บังคับบัญชาโดยชอบธรรม

3. คอยฟังสัญญาณหรือคำสั่งจากผู้กำกับโดยพร้อมปฏิบัติตามคำสั่งโดย

  ฉับพลันและปฏิบัติหน้าที่ที่ได้มอบหมายให้ดีที่สุด
4.  รักษาความสามัคคีในหมู่คณะ

5.  จัดเวรยามดูแลความปลอดภัยของค่ายพักแรม

6.  รักษาความสะอาดในบริเวณที่พัก/ในห้องพักให้สะอาดเรียบร้อยอยู่ 
  เสมอ

7.  ไม่นอนในที่พักของผู้อื่น

8.  ไม่ออกนอกบริเวณที่พัก / ค่ายพักโดยไม่ได้รับอนุญาตจากผู้กำกับเป็น 
  ลายลักษณ์อักษร

9.  ไม่ครอบครองหรือนำยาเสพติด ของมืนเมา และสิ่งอบายมุขต่าง ๆ เข้า 
  ไปในค่ายพักแรม (เช่น ยาบ้า บุหรี่ สุรา ไพ่)

10.  ไม่หยิบฉวยของผู้อื่นด้วยความมักง่าย

11.  ไม่ทำลายสิ่งของต่าง ๆ ของค่ายพักแรมให้เกิดความเสียหาย

12.  หากเกิดเหตุฉุกเฉินต้องรายงานผู้บังคับบัญชาทันที

(หากพบว่าลูกเสือไม่ทำตามข้อปฏิบัติในข้อ 7,8,9,10,11 จะดำเนินการส่งตัวกลับบ้านทันที)

  

 คำปฏิญาณของลูกเสือสำรอง

  ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า  On my honour , I promise

  ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 ข้อ ๒ ข้าจะยึดมั่นในกฎของลูกเสือสำรอง และบำเพ็ญประโยชน์ต่อผู้อื่นทุกวัน

  กฎของลูกเสือสำรอง

 ข้อ ๑ ลูกเสือสำรองทำตามลูกเสือรุ่นพี่

 ข้อ ๒ ลูกเสือสำรองไม่ทำตามใจตนเอง

  คำปฏิญาณของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ

  ด้วยเกียรติของข้า ข้าสัญญาว่า

  ข้อ ๑ ข้าจะจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์

 ข้อ ๒ ข้าจะช่วยเหลือผู้อื่นทุกเมื่อ

 ข้อ ๓ ข้าจะปฏิบัติตามกฎของลูกเสือ

  กฎของลูกเสือสามัญ ลูกเสือสามัญรุ่นใหญ่ และลูกเสือวิสามัญ

 ข้อ ๑ ลูกเสือมีเกียรติเชื่อถือได้

  A scout’s honor is to be trusted.

 ข้อ ๒ ลูกเสือมีความจงรักภักดีต่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ และซื่อตรงต่อผู้มีพระคุณ

  A scout is loyal.

 ข้อ ๓ ลูกเสือมีหน้าทีกระทำตนให้เป็นประโยชน์และช่วยเหลือผู้อื่น

  A scout’s duty is to be useful to help others.

 ข้อ ๔ ลูกเสือเป็นมิตรของคนทุกคน และเป็นพี่น้องกับลูกเสืออื่นทั่วโลก

  A scout is a friend to all and a brother to every other scout.

  ข้อ ๕ ลูกเสือเป็นผู้สุภาพเรียบร้อย

  A scout is courteous.

  ข้อ ๖ ลูกเสือมีความเมตตากรุณาต่อสัตว์

  A scout is a friend to animal.

  ข้อ ๗ ลูกเสือเชื่อฟังคำสั่งสอนของบิดามารดา และผู้บังคับบัญชาด้วยความเคารพ

 A scout obeys orders of his parents, Patrol Leader and 

  Scoutmaster without question.

 ข้อ ๘ ลูกเสือมีใจร่าเริง และไม่ย่อท้อต่อความยากลำบาก

  A scout smiles and whistles under all difficulties.

  ข้อ ๙ ลูกเสือเป็นผู้มัธยัสถ์

  A scout is thrifty.

  ข้อ ๑๐ ลูกเสือประพฤติชอบ ด้วยกาย วาจา ใจ 

  A scout is clean in thought, word and deed.


ลูกเสือ - เนตรนารี 

เข้าค่ายที่ หน่วยทหาร 

กองพันทหารราบที่ 3 มหาดเล็กรักษาพระองค์ 

สังกัดกรมทหารราบที่ 1มหาดเล็กรักษาพระองค์

ภาพกิจกรรมและค่าย

เขียน 22 Mar 2013 @ 13:25 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

เขียนเป็นบันทึกสิครับ ... เพราะมันยาวนัก ;)...