อนุทิน 122025 - เข้มแข็ง

KM Assesment   (KMA) 20 มีนาคม 2556 ประชุม KMA  ระยะที่1 ได้เรียนรู้ความเชื่อมโยงของKM ที่สอดแทรกอยู่ในทุกส่วนของการทำงานโดยเริ่มตั้งแต่นโยบาย ของกระทรวง กรม โรงพยาบาล ได้ประเมินหมวดที่1 ซึ่งเป็นหมวดของการเป็นผู้นำขององค์กรเกี่ยวกับKM ทำให้เห็นภาพของการประเมินผู้บริหารสูงสุดขององค์กรในทางบวก  เห็นความศรัทธาและเชื่อมั่นในการดำเนินงานที่ผ่านมาโดยใช้KM มาช่วยให้การทำงานขององค์กรดีขึ้น 

ต่อไป ต้องประเมิน หน่วยงานตนเองที่หอผู้ป่วยโดยคงต้องไปดูว่ าSPAR ของเราเป็นอย่างไร เตรียมนำเสนอในระยะที่2 ในวันที่ 26 มิถุนายน 56

เขียน 22 Mar 2013 @ 06:55 () แก้ไข 22 Mar 2013 @ 08:15, ()


ความเห็น (0)