อนุทิน 122022 - ดารนี ชัยอิทธิพร

21 มี.ค.56

วันครบรอบ 66 ปี โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์

รพ.พระศรีมหาโพธิ์ อุบลราชธานี มีวัฒนธรรมที่น่ารักอยู่อย่างหนึ่งคือ พวกเราชาวพระศรีฯ จะทำบุญ
ตักบาตร ในตอนเช้า ซึ่งปกติคณะกรรมการจริยธรรมฯ จะจัดกิจกรรมทำบุญตักบาตรเดือนละ 1 ครั้ง
อยู่แล้ว แต่จัดในพื้นที่ตกลางแจ้งหน้า รพ.หรือเวียนไปตามหอผู้ป่วยใน งานครบรอบฯ จะจัดที่ห้อง
ประชุม 50 ปี ชั้น 4 อาคารอำนวยการ เสร็จพิธีก็รับประทานอาหารร่วมกัน ตามด้วยพิธีมอบทุน
การศึกษาแก่บุตรธิดาของบุคลากร ปีนี้จัดพิเศษโดยเพิ่มพิธีเจิมห้องบริการแพทย์แผนไทย ซึ่งอยู่บน
ชั้น 2 อาคารสมเด็จพระมหาวีระวงศ์ด้วย 

คณะสงฆ์ที่มารับบิณฑบาต ได้บริจาคอาหารคาวหวานจำนวนมากแก่ผู้ป่วยจิตเวชที่รับไว้รักษา 
ชาวพระศรีฯ ขออนุโมทนาในบุญกุศลอันนี้ด้วยค่ะ สาธุ

เขียน 22 Mar 2013 @ 00:49 () แก้ไข 23 May 2013 @ 18:56, ()


ความเห็น (0)