อนุทิน 122016 - หยั่งราก ฝากใบ

"ไตรลักษณ์"
เกิดขึ้น...แล้ว
ตั้งอยู่...ชั่วครู่ชั่วขณะ
ดับไป...ซ้ำแล้วซ้ำเล่า
...วนเวียนเรื่อยไปในสังสารวัฏ...
..................................................

..................................................


เครดิตภาพคุณ Ekkachai Khemkum

เขียน 21 Mar 2013 @ 21:59 () แก้ไข 21 Mar 2013 @ 22:06, ()


ความเห็น (2)

เขียนเมื่อ 

ลงตัว ยืนตัว ไม่มีตัว......:)

ไม่มี มี ไม่มี มี ไม่มี มี ..................................................   

มี นำไปสู่ ไม่มี ไม่มี นำไปสู่มี... เรื่อยไป   :)