อนุทิน 121954 - ดารนี ชัยอิทธิพร

18 มี.ค.56

การพิจารณาทุนการศึกษาของลูกหลานพระศรีมหาโพธิ์

ดิฉันมีพื้นความหลังว่า เมื่อครั้งยังเป็นเด็กนั้นลำบากนัก หากประกวดความลำบากกันแล้ว ดิฉัน
ต้องได้เหรียญทองเป็นแน่ ก็ตั้งใจไว้ว่าหากตนเองเรียนจบสมความตั้งใจเมื่อใดจะทำประโยชน์
แก่สังคม โดยการมอบทุนการศึกษาแก่ลูกหลานของบุคลากร โรงพยาบาลพระศรีมหาโพธิ์
หน่วยงานที่ดิฉันปฏิบัติงานอยู่ คาดหวังว่าจะสร้าง Trust ต่อสังคมให้แก่เด็กๆ ให้เด็กๆ มีความ
ไว้วางใจสังคมเหมือนที่ดิฉันมีอยู่ แม้ชีวิตจะลำบาก แต่การได้รับการแบ่งปันสิ่งของเหลือใช้
จากผู้อื่น แม้ไม่มากนัก ก็ทำให้ดิฉันมีความรู้สึกที่ดีต่อสังคม
ว่าในสังคมอันวุ่นวายนี้ยังมี 'คนใจดี'
มีความเอื้อเฟื้อต่อผู้ด้อยกว่า ไม่รู้สึกต่อต้านสังคมแม้จะเป็นถูกกระทำในบางครั้ง

เมื่อเรียนจบก็ได้ทำตามปณิธานของตน ปีนี้เป็นปีที่ 2 แล้ว และวันนี้ก็มีโอกาสเข้าไปสังเกตการณ์
การพิจารณามอบทุนการศึกษาให้แก่ลูกหลานพระศรีมหาโพธิ์ ซึ่งจะมอบในวันคล้ายวันก่อตั้ง
โรงพยาบาล 21 มี.ค.ของทุกปี คณะกรรมการดำเนินการอยู่หลายรอบเพื่อให้เกิดความโปร่งใส 
รอบแรก ผู้รวบรวมข้อมูลจะนำเสนอข้อมูลผู้ขอรับทุนทั้งหมดทีละคน โดยกรรมการที่ถือเอกสาร
ของผู้ขอรับทุนรายนั้นๆ จะตรวจสอบเอกสารหลักฐานไปพร้อมกัน ทำเช่นนี้จนครบทุกคน
แล้วสรุปว่าผ่านเกณฑ์กี่คน

รอบที่สอง นำข้อมูลของผู้ขอรับทุนรายที่มีเอกสารไม่ครบหรือผิดหลักเกณฑ์ขึ้นมาพิจารณา
กรรมการแสดงความคิดเห็นแล้วลงมติว่าจะให้ทุนหรือไม่ ทีละราย จนครบทุกราย รอบที่สาม 
นำยอดเงินทุนที่ต้องจ่ายกับยอดเงินรับบริจาคมาพิจารณาร่วมกัน ระหว่างการพิจารณานี้
ประธานกรรมการชุดนี้ (ดร.สุภาภรณ์ ประดับสมุทร) โทรศัพท์ขอเงินบริจาคเพิ่มจากผู้ใหญ่
ใจดีทั้งหลายไปด้วย  กรรมการบางท่านก็บริจาคเพิ่มด้วย ดิฉันได้สัมผัสบรรยากาศแห่งความ
เอื้ออาทรของผู้ใหญ่ใจดีที่มีความตั้งใจจะเป็นผู้ให้ 

การพิจารณาในวันนี้คณะกรรมการได้เรียนรู้ถึงข้อจำกัดของกฎระเบียบเดิมๆ จึงร่วมกันร่าง
กฎระเบียบใหม่ที่ยืดหยุ่นกว่าเดิมไว้สำหรับปีหน้า
จึงเป็นนิมิตหมายที่ดี ว่าปีหน้าลูกหลานพระศรี
มหาโพธิ์จะได้รับทุนการศึกษามากขึ้น  พ่อแม่ของเขาเหล่านั้นก็จะมีกำลังใจ ตั้งใจทำงาน อุทิศตนมากขึ้นเช่นกัน

เขียน 20 Mar 2013 @ 00:44 () แก้ไข 23 May 2013 @ 19:01, ()


ความเห็น (1)

18 มี.ค.59 วันนี้ดิฉันบรรลุเป้าหมายสพหรับเจตนารมย์ของตนเองแล้วค่ะ หลังจาก 'รวมหัว' กับกลุ่มผู้เกี่ยวข้องเพื่อสร้างปัจจัยความผูกพันขององค์กร .. ดิฉันเพิ่มทุนแบบผู้ไม่ประสงค์ออกนามได้เพียงสองปี ปีต่อๆ มาก็มีผู้ร่วมสานต่อเจตนารมย์จำนวนมาก ยอดบริจาคเพิ่มขึ้นทุกปี .. ตอนนี้เงินรางวัลนำเสนอผลงาน เงินค่าเวร ฯลฯ เต็มกระป๋องอีกแล้วค่ะ ทำไงดี!