อนุทิน 121762 - กิตติ ชูวัฒนานุรักษ์

วันนี้นั่งฟังกิจกรรมการอบรมเชิงปฎิบัติการเรื่อง "หลากวิธีการสอนและการเลือกสื่อการสอน" โครงการพัฒนาบุคคลากรใหม่สายวิชาการ (New Academic Staff) ในสถาบันการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี 

ลำดับกิจกรรม
1. เล่าประสบการณ์เกี่ยวกับการสอนของอาจารย์แต่ละท่าน
2. กระบวนการจัดการเรียนรู้แบบ Problem-Based Learning 
3. ตัวอย่างสถานการณ์การใช้ Problem-Based Learning โดยใช้เทคนิค FILA 
4. การถอดบทเรียนและสะท้อนการเรียนรู้ (Reflection) 
5. การบรรยายหัวข้อ "Rich Learning Environment" 
6. การออกแบบการสอน (Bloom Taxonomy, Experiential Learning Cycles) 

>_<' อาจจะมีสรุปกิจกรรมอีกครั้งออกมาเป็นบันทึกการเรียนรู้อีกที 

เขียน 14 Mar 2013 @ 17:48 ()


ความเห็น (0)