อนุทิน 121521 - krutoiting

krutoiting

ร่วมกิจกรรมวันไตโลกของโรงพยาบาล 

งานนี้เหนื่อยกาย เพราะลงมือขนย้ายจัดวาง และจัดเก็บเอง

แต่ก็สุึขใจ และทำให้รู้ว่า 

สภาพร่างกายนี้ยังใช้งานได้อีก

บนพื้นฐานของการดูแล และออกกำลังกายสม่ำเสมอ

มีน้องหัวหน้าพยาบาล OPD MED และทีมงานแข็งขัน

จนเป็นภาพของความพร้อมที่จะสร้างบทเรียน

และต่อยอดองค์ความรู้ให้ผู้ป่วย

แต่ยังมีบางอย่างที่น่าเพิ่มความเข้มแข็งของงานได้

เช่นการจัดกระจายผู้ป่วยให้ได้รับความรู้ตามบู๊ธการเรียนรู้อย่างทั่วถึงตามแผนที่ได้วางไว้

เพื่อให้ผู้ป่วยได้เรียนรู้ในทุกๆฐาน และจะเกิดผลดีต่อการวางแผนการพัฒนาผู้ป่วยได้มากกว่าการปล่อยให้ผู้ป่วยเดินหาองค์ความรู้เอง ด้วยผู้ป่วยส่วนใหญ่เป็นผู้สูงอายุ ทำให้ไม่สามารถวางแผนการเข้ารับความรู้ ได้ครบทุกองค์ความรู้ โดยจัดแบ่งผู้ป่วย และกำหนดพี่เลี้ยงกลุ่มให้ช่วยดูแลด้านความเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของผู้ป่วย

การประชาสัมพันธ์ของงาน ขาดอิสระภาพในการดำเนินงาน ทำให้การเชื่อมโยงกันติดขัดและยากต่อการทำงาน  และไม่เอื้อให้พิธีกรได้ทำหน้าที่ตามแผนที่วางไว้ จึงทำให้ผู้ป่วยสับสนต่อการเข้าเรียนรู้ในบู๊ธต่างๆ(วันที่ 7 )

และใช้เวลาแสดงบู๊ะน้อยเกินไป (จัดเพียงครึ่งวัน) ทำให้ผู้ป่วยอื่นๆเสียโอกาสได้เข้าชมนิทรรศการความรู้ (เสียดายเวลาและงบประมาณในการจัดแสดงองค์ความรู้ ที่น่าจะให้ผู้ป่วยและญาติที่มารับการตรวจรักษาได้มีโอกาสชมนิทรรศการหลังเที่ยงด้วย

การดำเนินโครงการ มีความสอดคล้องและเชื่อมโยงกับภาคีน้อยเกินไป ทำให้การดำเนินงานมีความรื่นไหลน้อยไปหน่อย

การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ ขาดการเชื่อมโยงเรื่องการดูแลและการสร้างความตระหนักรู้ในตนเอง และการเห็นคุณค่าในตนเองของผู้ป่วย ซึ่งจะสามารถนำไปสู่การดูแลสุขภาพของผู้ป่วยเอง.

การให้ความรู้ของแพทย์ผู้รับผิดชอบชัดเจน และมีตัวอย่างที่นำเสนอเรื่องผลการดูแลสุขภาพที่ดีและถูกหลักวิชาการของตนเองทำให้สามารถมีชีวิตอยู่อย่างมีความสุข

แบบประเมินไม่ครอบคลุมจุดประสงค์การจัดงานทั้ง 2 วัน 

แบบประเมินไม่สอดคล้องกับแผนการให้ความรู้และไม่ครอบคลุมเนื้อหาการจัดการเรียนรู้ และคำตอบที่ให้เลือกแคบเกินไป รวมทั้งจำนวนตัวเลือกไม่เหมาะสมกับผู้สูงอายุ

ตัวหนังสือเล็กเกินไปไม่เหมาะกับผู้ป่วย และสูงวัย 

เสร็จงานแล้วควรมีการประชุม ถอดบทเรียน และรับฟังข้อคิดเห็นจากคณะกรรมการและการชี้แจงจากผู้ร่วมงาน เพื่อจักได้เกิดการพัฒนางานอันนำไปสู่การเห็นแนวทางการให้ความช่วยเหลือผู้ป่วยให้สามารถดูแลตนเองได้ด้วยตนเองอย่างชัดเจน และเพื่อการพัฒนาแนวทางการทำงานที่เหมาะสมมากยิ่งขึ้น


งานนี้ขอปรมมือดังๆให้พยาบาลชบา มั่นคง หัวหน้างานOPD MED ผู้ปิดทองหลังพระอย่างไม่รู้เหนื่อย เธอทำงานไปสนุกสนานไป เพื่อเป็นกำลังใจให้ผู้ร่วมงานอย่างไม่รู้เบื่อ และทำงานได้ทั้งผู้นำและผู้ตามที่ดี สมกับเป็นผู้นำยุคใหม่รู้สึกชื่นชม และศรัทธาในความเป็นพี่ดันที่ดีให้กับทุกคน เขียน 09 Mar 2013 @ 21:15 ()


ความเห็น (0)