อนุทิน 121433 - บุษยมาศ

บุษยมาศ


วันนี้ ได้ทำหน้าที่ของการเป็นข้าราชการที่ดีอีกหน้าที่หนึ่ง นั่นคือ จัดโครงการอบรมคุณธรรม จริยธรรมให้แก่บุคลากรภาครัฐ สังกัดมหาวิทยาลัยราชภัฏพิบูลสงคราม ได้ผลเกินเป้าหมาย เพราะตั้งเป้าหมายไว้เพียง  ๑๐๐ คน แต่ผลปรากฎว่ามาเข้ารับฟังการอบรม ๑๘๓ คน เกินเป้าหมายเกือบเท่าตัว...วิทยากรบรรยาย ได้แก่ คุณอดุลย์  จันทรศักดิ์  รองอธิบดีศาลปกครอง

เขียน 06 Mar 2013 @ 19:37 ()


ความเห็น (0)