อนุทิน 12142 - Sasinand

Sasinand
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ใกล้ที่   พรบ.นี้  จะมีผลบังคับใช้แล้ว...
พระราชบัญญัติสถาบันคุ้มครองเงินฝาก พ.ศ.2551 ประกาศในราชกิจจานุเบกษาแล้ว เมื่อวันที่ 13 ก.พ. 2551 พ.ร.บ.ฉบับนี้จะใช้บังคับเมื่อพ้น 180 วัน หรือ 6 เดือน นับจากวันที่ 13 ก.พ.
หลักการและเหตุผล คือ
การฝากเงินกับสถาบันการเงินเป็นประโยชน์ ในการออมเงินของผู้ฝากเงินในอนาคต และเป็นประโยชน์ต่อเศรษฐกิจของประเทศในปัจจุบัน
รัฐบาลคุ้มครองเงินฝากในสถาบันการเงินเต็มจำนวน ซึ่งหลักการดังกล่าวเป็นผลให้เกิดภาระการคลังแก่รัฐมากเกินไป อีกทั้งยังไม่มีกลไกดำเนินการที่เหมาะสม จึงได้เกิด มี พรบ. นี้ขึ้น......
ทั่วโลก มีการใช้ระบบนี้ เพิมขึ้นๆเรื่อยๆ เพื่อเป็นกลไก ในการสร้างความมั่นคง ให้แก่สถาบันการเงิน (ข้อมูล จาก ธปท.ที่ส่งมาเมื่อ 18-06-2551 )

Depositinsurancesystem

เขียน 18 Jun 2008 @ 23:04 () แก้ไข 18 Jun 2008 @ 23:07, ()


ความเห็น (0)