อนุทิน 121313 - ไหมฟ้า

ไหมฟ้า

ด้วยสมองและสองมือ

จึงได้สิ่งเหล่านี้ค่ะ

ปี พ.ศ.

รางวัล / หน่วยงานที่มอบให้

พ.ศ.  2544

บุคลากรต้นแบบปฏิรูปกระบวนการเรียนรู้

จาก  สำนักงานคณะกรรมการการประถมศึกษาแห่งชาติ

ครูดีเด่นที่สอนระดับมัธยมศึกษาปีที่  ๓ 

จาก  คณะกรรมการคุรุสภาอำเภอทรายมูล

ครูผู้อุทิศตนโดยเสียสละ เพื่อประสานงานมูลนิธิกองทุน

การศึกษาเพื่อการพัฒนา (EDF) 

จาก  สำนักงานสามัญศึกษาจังหวัดยโสธร

พ.ศ.  2545

ข้าราชการครูผู้ที่ผ่านการประเมินตามเกณฑ์มาตรฐาน

ประจำปี  2545  จาก  สำนักงานการประถมศึกษาจังหวัดยโสธร

พ.ศ.  2549

ครูรักการอ่านยอดเยี่ยม “ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก”  จาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต ๒

ครูรักการอ่านยอดเยี่ยม” ประเภทโรงเรียนมัธยมศึกษาขนาดเล็ก  จาก  สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ.  2550

คนดีศรีเมืองยศ”  สาขาภาษาและวรรณกรรม ประจำปี  2550  จาก  สภาวัฒนธรรมจังหวัดยโสธร 

ครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษา ที่อุทิศตนโดยเสียสละ เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนในโรงเรียนของภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

จาก  มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

พ.ศ.  2551

ครูดีในดวงใจ” ครูผู้สอนช่วงชั้นที่ 3

จาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2

พ.ศ. 2553

ผู้ผ่านการทดสอบในโครงการจัดอบรมครูเรื่อง การวัด-ประเมินผลการเรียนรู้ของนักเรียน”

จาก  สถาบันทดสอบทางการศึกษาแห่งชาติ(องค์การมหาชน)

พ.ศ.  2553

“MASTER  TEACHER”  วิชาภาษาไทย ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  ผู้สอบได้ลำดับที่  2  ของ สพท. ยโสธร เขต 2

พ.ศ.  2554

ครูผู้รับผิดชอบงานทุนการศึกษา ที่อุทิศตนโดยเสียสละกำลังกาย  กำลังใจ  และสติปัญญา ช่วยเหลือประสานงานทุนการศึกษาและโครงการต่างๆ ของมูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา  เพื่อช่วยเหลือนักเรียนยากจนในโรงเรียนในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ  ให้ดำเนินไปด้วยความเรียบร้อย 

จาก  มูลนิธิกองทุนการศึกษาเพื่อการพัฒนา

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ระดับเขตพื้นที่การศึกษา  ประจำปี 2553  ประเภทผู้สอน

จาก  สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษายโสธร เขต 2

ผู้บังคับบัญชาลูกเสือดีเด่น  ประจำปี 2553  ประเภทผู้สอน

จาก  สำนักงานลูกเสือแห่งชาติ

วิทยากรแกนนำสำหรับครูวิชาภาษาไทย  ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น  โครงการยกระดับคุณภาพครูทั้งระบบ  ตามแผนปฏิบัติการไทยเข้มแข็ง  2554

จาก  คณะครุศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย  ร่วมกับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

พ.ศ.  2555

หนึ่งแสนครูดี”  ประจำปี  2554  ในฐานะเป็นผู้ปฏิบัติตนตามมาตรฐานวิชาชีพและจรรยาบรรณของวิชาชีพทางการศึกษา

เข็มเชิดชูเกียรติ “ผู้ทำคุณประโยชน์ทางด้านการศึกษา “ จาก คณะกรรมการส่งเสริมสวัสดิการและสวัสดิภาพครูและบุคลากรทางการศึกษา (สกสค.)

เขียน 02 Mar 2013 @ 20:14 ()


ความเห็น (0)