อนุทิน 121293 - ชยันต์ เพชรศรีจันทร์

ภาควิชาครุศึกษา คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ ได้จัดทำวิจัยเรื่องการถอดบทเรียนจากประสบการณ์ของโรงเรียนขนาดเล็กในเขตภาคกลางตะวันตก โดยส่วนหนึ่งของการวิจัยจำเป็นต้องสำรวจข้อมูลเชิงลึกจากผู้มีส่วนเกี่ยวข้องได้แก่ ผู้บริหาร คณะครู คณะกรรมการและผู้ปกครอง โดยคณะผู้วิจัยได้รับทุนสนับสนุนวิจัยจาก สกว. และใช้โรงเรียนบ้านหนองผือ เป็นกลุ่มตัวอย่าง ในช่วง ๒๘ กุมภาพันธ์ - ๑ มีนาคม ที่ผ่านมา ผู้วิจัยท่านหนึ่งสนใจงานเขียนบางช่วงบางตอนที่เราเขียนลงโกทุโนว์ ถ่ายสำเนาไปประกอบงานวิจัย จึงคิดได้ว่า การคิดและบันทึกสิ่งใดไว้เป็นที่เป็นทาง ย่อมเป็นร่องรอยหลักฐานที่มีคุณค่าต่อสิ่งใดสิ่งหนึ่งเสมอ

เขียน 02 Mar 2013 @ 11:06 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

ผู้วิจัย ... ไม่รู้จัก Gotoknow เหรอครับ ผอ. ;)...