อนุทิน 121271 - สง่าวุฒิ โพธา

                                                    


                                     “โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุขประจำตำบล :: รพ.สต. ” 

          รพ.สต. หรือ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพสาธารณสุขประจำตำบล เป็นหน่วยงานสาธารณสุขที่อยู่ใกล้ชิดกับชุมชนมากที่สุดตรงที่ได้พบประชาชนในวิถีชีวิตที่เป็นอยู่จริง ทำให้เข้าใจและเห็นภาพรวมของสุขภาพชุมชนได้ดีกว่าโรงพยาบาลซึ่งบทบาทหลักของ รพ.สต. ไม่ใช่เรื่องการรักษา แต่เป็นเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพ ซึ่งแตกต่างไปจากโรงพยาบาลทั่วไป     ยุทธศาสตร์ของระบบบริการสุขภาพที่สำคัญคือ การที่ “ประชาชนพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพได้มากขึ้น” รวมถึงมี “การประสานเชื่อมโยงบริการระดับต่างๆ”  ชุมชนเข้ามา “มีส่วนร่วมด้านสุขภาพของคนในชุมชนมากขึ้น”  ดังนั้นการเข้าหาประชาชนและชุมชนเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและจัดการกับปัจจัยเสี่ยงที่เป็นต้นเหตุของการเจ็บป่วยของประชาชนในชุมชน      

        “ทำอย่างไรจะช่วยเพิ่มคุณภาพ และประสิทธิภาพงาน รพ.สต.”??


                   


            การนำความรู้ในเรื่องของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) มาใช้งานในเรื่องของการนำกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การรวบรวมข้อมูลข่าวสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในเรื่องของการส่งเสริมสุขภาพให้แก่ประชาชนในแต่ละหมู่บ้าน เพื่อให้การรับรู้ข้อมูลข่าวสารระหว่าง “นักสาธารณสุข” “อาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน(อสม.)” และ “ประชาชน” ให้มีฐานข้อมูลเพื่อการจัดการข้อมูลความรู้ด้านต่างๆ ร่วมกันอย่างมีประสิทธิภาพและทันเวลาเพื่อให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมในเรื่องการจัดการความรู้ร่วมกันเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดด้านการดูแลรักษาสุขภาพ

            การประยุกต์ใช้งานเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เพื่อนำมาช่วยในเรื่องของการเก็บรวบรวมข้อมูล การเชื่อมโยงข่าวสารด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมสุขภาพระหว่าง รพ.สต. กับ ประชาชน ผ่านทางระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ต (INTERNET) เพื่อให้สามารถรับรู้ข่าวสารร่วมกันได้อย่างฉับไว ลดค่าใช้จ่ายในการเดินทางของ อสม. และประชาชนในแต่ละหมู่บ้านในการเดินทางไปที่ รพ.สต. อีกทั้งยังเป็นการสร้าง “ระบบฐานข้อมูลด้านการส่งเสริมสุขภาพ” และข้อมูลอื่นๆ เกี่ยวกับสุขภาพรวมถึงการดูแลรักษาโรคของผู้คนสมัยเก่า “ปราชญ์หมู่บ้าน” เชื่อมโยง “ข้อมูลภาคีเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง” และอื่นๆ ให้เป็นระบบมากยิ่งขึ้น อีกทั้งยังช่วยให้ประชาชนชาวบ้านทั่วๆไป สามารถเข้ามารับรู้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ดังกล่าวร่วมกันอย่างทันท่วงที ทันเวลา และทันเทคโนโลยีร่วมกัน เพื่อการเสริมสร้างสุขภาพอย่างยั่งยืนของประชาชน.


ระบบฐานข้อมูล :: รพ.สต. - KM - IT

1. เป็นศูนย์กลางข้อมูลข่าวสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระบบสาธารณสุข แก่หน่วยงาน ประชาชน บุคคลที่สนใจ
2.เป็นคลังข้อมูลสุขภาพระดับตำบลในเขตรับผิดชอบ
3.เป็นแหล่งเรียนรู้ ในระบบอินเตอร์เนตเพื่อรองรับโลกไอทีในอนาคต
4.นำเสนอข้อมูล และผลการปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข อย่างมีประสิทธิภาพ ทันต่อยุคแห่งการเปลี่ยนแปลง


                           “โดยยึดประชาชนเป็นศูนย์กลาง  เพื่อการส่งเสริมสุขภาพอย่างแท้จริง” 

เขียน 01 Mar 2013 @ 16:00 () แก้ไข 01 Mar 2013 @ 16:04, ()


ความเห็น (0)