อนุทิน 121238 - คนท้องถิ่น

ท่านคิดว่า มีประเด็นอะไรบ้างที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้IT

จากข้อมูล www.opdc.go.th/english/9rama/rama9_details_05.html            

                 ทรงบริหารโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวมทั้งงานพัฒนาต่างๆพระองค์ทรงจัดการความรู้ไปพร้อมกัน โดย ใช้วิธีการพัฒนาที่เหมาะสม สอดคล้องกับสภาพแวดล้อมและการประกอบอาชีพจึงได้ทรงดำเนินการต่างๆ ในโครงการจัดการความรู้ เช่น การศึกษาวิจัย ทดลอง เพื่อรวบรวมความรู้อย่างเป็นระบบ และสามารถนำไปใช้ พระราชทานพระราชดำริศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริขึ้น นอกจากนี้ การจัดการความรู้ในแนวทางของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวยังก่อให้เกิดนวัตกรรมต่างขึ้น เช่น โครงการฝนหลวง โครงการหญ้าแฝก โครงการเกลือไอโอดี เป็นต้น  ซึ่งกระบวนในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบในเรื่องที่มีพระราชดำริในการพัฒนาตั้งแต่

1.  การบ่งชี้ความรู้ จำเป็นต้องมี

2.  มีการสร้างและแสวงหาความรู้ การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ

3.  การประมวลและกลั่นกรองความรู้

4.  การเข้าถึงความรู้

5.  การแบ่งปัน แลกเปลี่ยนความรู้และการเรียนรู้

6.  การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ(IT) เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการความรู้ เช่น ทรงคิดวิเคราะห์ เพื่อการจัดการทรัพยากรน้ำจากแผนที่ ภาพถ่ายทางอากาศและภาพถ่ายปกติ เป็นต้น


เขียน 28 Feb 2013 @ 19:03 ()


ความเห็น (0)