อนุทิน 121231 - คนท้องถิ่น

การจัดการความรู้ (KM : Knowledge management) กับการประยุกต์ใช้ด้านสาธารณสุข

           การจัดการองค์ความรู้(Knowledge management) สามารถนำประยุกต์ใช้ในระบบสาธารณสุข คือ KM จะช่วยสร้างคลังความรู้ในสถานีอนามัยและสำนักงานสาธารณสุขโดยการเก็บรวบรวมให้เป็นระบบ อีกทั้งยังเป็นฐานข้อมูลความรู้ด้านสุขภาพ สามารถเผยแพร่ในระบบสารสนเทศของสำนักงานสาธารณสุข โดยประชาชนหรือบุคลากรในองค์กรสามารถเข้าไปศึกษาและนำมาใช้เป็นประโยชน์ได้ มีการจัดการอบรมเพื่อแลกเปลี่ยนความรู้ประสบการณ์กัน จัดโครงการจัดการความรู้ให้บุคลกร โดยเชิญบุคลากรในแต่ละแผนกมาร่วมสอนและแบ่งปันความรู้ทั้งภายในและภายนอกให้แก่เพื่อนร่วมงาน อาจจะเป็นทุกสัปดาห์หรือ ทุกเดือน ซึ่งแต่ละครั้งจะมีหัวข้อในการบรรยายแตกตางกันไป เช่น ความรู้เรื่องโภชนาการและการควบคุมน้ำหนัก โดยฝ่ายโภชนาการ เป็นต้น เมื่อมีการจัดการความรู้ภายในองค์กรสาธารณสุขแล้ว ความรู้เหล่านี้ทางองค์กรอาจนำไปจัดบรรยาย ให้บริการวิชาการสู่สังคมและชุมชน เพื่อเป็นประโยชน์ในการดำรงชีวิตที่ดีขึ้นของประชาชน อีกทั้งความรู้เหล่านี้ไม่สูญหาย  นอกจากจะได้เรื่องความรู้แล้วยังเป็นอีกแนวทางหนึ่งในการจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของบุคลากรและการสร้างความรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งขององค์กร


เขียน 28 Feb 2013 @ 13:18 () แก้ไข 28 Feb 2013 @ 13:22, ()


ความเห็น (1)

amata
IP: xxx.89.72.38
เขียนเมื่อ 

น่ารัก