อนุทิน 121204 - คนหลังเขา

                                                          สับสน...สงสัยตัวเอง
 วันที่ 26 กุมภาพันธ์  2556 เกิดเหตุประหลาดในเส้นทางการชีวิตที่ไม่ใช้ประสบการณ์ทางด้านวิทยาศาสตร์มาค้นหาข้อมูลมาตอบคำถามได้ดังโจทย์ข้างล่างนี้
                ทำไมจึงจำแนกคนออกเป็นกลุม สายวิทยาศาสตร์  สายสังคมศาสตร์
                ทำไมจึงจำแนกคนออกเป็นกลุมกรรมกร กลุ่มนายจ้าง  กลุ่มนายทุน
                ..........................
                ซึ่งวันสุดท้ายเหลือเฉพาะเถ้าถ่าน เหมือนกัน
                งง ๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆๆ
                จุดเริ่มต้นของการคิดแบบแยกส่วนเกิดมาจากที่ไหน  ทั้งที่ชีวิตเป็นแบบบูรณาการและเชื่อมโยง
                การจัดการเรียนรู้แบบแยกรายวิชาเป็นรายกลุ่มสาระการเรียนรู้ที่มุ่งพัฒนาคนให้เก่งเฉพาะสามารถแก้ปัญหาสังคมได้จริงหรือ
                พรุงนี้ จะพรรณาต้อ


เขียน 27 Feb 2013 @ 06:07 ()


ความเห็น (0)