อนุทิน 121056 - ต๋อง

ต๋อง
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ท่านคิดว่า มีประเด็นอะไรบ้างที่น่าจะเกี่ยวข้องกับการใช้ IT

บทความ

  จากบทความดังกล่าวประเด็นที่เกี่ยวข้องกับการใช้ IT คือพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่มีความฉลาดรอบรู้มากมายในด้านต่างๆและได้นำความรู้ไปพัฒนาให้กับประชาชนให้มีชีวิตความเป็นอยู่ดีขึ้นซึ่งพระองค์ได้ทำการศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับปัญหานั้นๆแล้วได้นำความรู้ใหม่ๆมาแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างแม่นยำ จากนั้นจึงนำไปปฏิบัติจริงและได้ผลเกินคาดหมายที่ได้กำหนดไว้และพระองค์นำเอาปัญหาดังกล่าวไปพัฒนาเพิ่มขึ้นโดยการสร้างศูนย์พัฒนาที่อยู่ทั่วประเทศ

1.  การศืกษาข้อมูล

2.  วิเคราะห์และปรึกษากับนักวิชาการ  นักปฏิบัติและประชาชน

3.  มีการพัฒนาและประดิษฐืสี่งใหม่ๆ

4.  ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ (One-stop service)


เขียน 22 Feb 2013 @ 21:24 ()


ความเห็น (0)