อนุทิน 120973 - สง่าวุฒิ โพธา

                    


                                           พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช

                                           จอมปราชญ์ของแผ่นดินกับการจัดการความรู้


            พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบริหารงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ทรงตระหนักว่าเกษตรกรส่วนใหญ่ได้รับการศึกษาน้อย ความรู้ที่มีเป็น “ความรู้ที่ถ่ายทอดสืบต่อกันมาจากบรรพบุรุษ” และจากการปฏิบัติจริง ซึ่งขาดการบูรณาการในลักษณะของการเก็บรวบรวมข้อมูล การประมวลผลข้อมูลต่างๆ เพื่อการนำไปใช้อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุดร่วมกัน

                ศูนย์การศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ” หรือ “พิพิธภัณฑ์ธรรมชาติที่มีชีวิต” 

ซึ่งนับได้ว่าเป็นสถานที่เพื่อการบริหารจัดการองค์ความรู้ด้านต่างๆ ดังนี้..

       “พัฒนาคนหรือผู้ปฎิบัติงานให้เกิดทักษะความรู้ความสามารถ ไม่หยุดคิดและไม่หยุดพัฒนา

       “พัฒนางาน” เพื่อให้ดำเนินงานอย่างต่อเนื่อง และเกิดมีคุณภาพและผลสัมฤทธิ์ยิ่งขึ้น

       “พัฒนาฐานความรู้” เพื่อศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านต่างๆ มาจัดเก็บอย่างเป็นระบบร่วมกัน

       “การแลกเปลี่ยนความรุ้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร” เพื่อเกิดองค์ความรู้ใหม่ๆ ร่วมกัน

       “การกำหนดแนวทางการทำงานร่วมกัน” เพื่อใช้เป็นแนวทาง แบบแผนการปฏิบัติงานร่วมกัน

       “การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการบริหารจัดการความรู้เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลต่างๆ ร่วมกัน


                           


          *****************************************************************************************************

                การประยุกต์ใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ในส่วนของ “ศูนย์บริการแบบเบ็ดเสร็จ”

                                                          “ IT & One-Stop Service

          ****************************************************************************************************                    

          เพื่อใช้ประโยชน์ในเรื่องของ “การรวบรวมความคิดและปฏิบัติงานในเวลาเดียวกันอย่างทันการ” ร่วมกันระหว่าง “หมู่บ้านรอบศูนย์ศึกษาการพัฒนาอันเนื่องมาจากพระราชดำริ”  ในเรื่องต่างๆ ดังต่อไปนี้..

                                             “การสร้างและแสวงหาองค์ความรู้ด้านต่างๆ ร่วมกัน”

                                                   “การจัดการความรู้ที่มีอยู่เดิมให้เป็นระบบ”

                                “ การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้ด้านต่างๆ อย่างมีประสิทธิภาพ”

                                                       “การเข้าถึงองค์ความรู้อย่างแท้จริง”

                                                     “การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ร่วมกัน”

                         “การประยุกต์ใช้งาน IT เพื่อช่วยในการบริหารจัดการองค์ความรู้ต่างๆ

          **************************************************************************************************

                                                     

                                                       “ขอพระองค์จงทรงพระเจริญ”แหล่งอ้างอิงเอกสาร

www.opdc.go.th/english/9rama/rama9_details_05.html

เขียน 20 Feb 2013 @ 11:46 ()


ความเห็น (0)