อนุทิน 120861 - อ้นก็คืออ้น

ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร CFSAWS:ss (Cooperative Financial Surveillance and Warning System:ss)

  การก้าวไปสู่การเป็นองค์กรแห่งอนาคตจะต้องเรียนรู้ให้รู้จักตนเองและ พัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่องเพื่อแสวงหากลยุทธ์และรูปแบบการดำเนินงานที่  เหมาะสมกับตนเององค์กรต่างๆจึงควรแสวงหาเครื่องมือและความรู้ใหม่ๆ เข้ามาประยุกต์ใช้ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอเพื่อยกระดับให้องค์กรสามารถ แข่งขันได้ในศาสตร์ของการจัดการถือว่ากระบวนการอ้างอิงเพื่อเทียบเคียง (BenchmarkingProcess) เป็นเครื่องมือหนึ่งที่เพื่อพัฒนาศักยภาพขององค์กร อย่างเป็นรูปธรรมและต่อเนื่อง

  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ในฐานะศูนย์ข้อมูลทางการเงินของสหกรณ์ และกลุ่มเกษตรกรได้ประยุกต์ใช้เครื่องมือทางการเงินสร้างระบบเตือนภัยเพื่อ การเฝ้าระวังทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรมาเป็นลำดับตั้งแต่ปี 2548 เป็นต้นมาและในปี 2550 นี้ได้สร้างค่าอ้างอิงที่เป็นค่ามาตรฐานเพื่อ พัฒนาทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรสู่ความเข้มแข็งอย่างยั่งยืน  ด้วยอัตราส่วนมาตรฐานทางการเงินของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร (Financial Standard Ratios of Cooperatives and Farmer Groups) ซึ่งได้พัฒนาอย่างต่อเนื่องสู่ระบบเฝ้าระวังและเตือนภัย (Early Warning System : EWS) ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร

  สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ซึ่ง เป็นระยะของการกำหนดค่ามาตรฐานเริ่มต้น เพื่อเฝ้าระวังทางการเงินในเบื้องต้นโดยให้สหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรใช้ เทียบเคียงสู่ความสำเร็จในระยะที่ 1 ก้าวสู่ต่อการอ้างอิงเพื่อเทียบเคียงใน ระยะ ที่ 2 ค่าประกันคุณภาพ (Quality Assurance : QA) และ  ระยะ ที่ 3 นวัตกรรม องค์กร (Organizational Innovation : OI) ที่กรมตรวจบัญชีสหกรณ์จะได้  พัฒนาในลำดับต่อไป  กรมตรวจบัญชีสหกรณ์หวังเป็นอย่างยิ่งว่าระบบเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงิน ของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกร ระยะที่ 1 เล่มนี้จะเป็นประโยชน์ ต่อสหกรณ์กลุ่มเกษตรกรผู้สอบบัญชีตลอดจนผู้สนใจทั่วไปใช้ในการอ้างอิง  เพื่อเปรียบเทียบ วิเคราะห์สู่การเฝ้าระวังและเตือนภัยทางการเงินของสหกรณ์  และกลุ่มเกษตรกรในเบื้องต้น
และสามารถนำไปปรับใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาปรับปรุงงานของสหกรณ์และกลุ่มเกษตรกรต่อไป

 


 


เขียน 16 Feb 2013 @ 18:43 ()


ความเห็น (0)