อนุทิน 120700 - ชยพร แอคะรัจน์

วิชา ระบบปลูกพืช Cropping  System

บทที่ 2 ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระบบปลูกพืช

2.1 ความสำคัญของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระบบปลูกพืช

          จะเป็นตัวกำหนดความสำเร็จของระบบปลูกพืช ว่าจะมากน้อยเพียงใด

2.2 ชนิดของปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับระบบปลูกพืช

1.ทรัพยากรทางธรรมชาติ

2.สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม

2.3 ทรัพยากรทางธรรมชาติ

          1.ดิน

          2.น้ำ

          3.อุณหภูมิ

          4.แสงแดด

2.4 สภาวะทางเศรษฐกิจและสังคม

          1.สภาพการใช้แรงงานในท้องถิ่น

          2.เงินทุนหมุนเวียน

          3.สภาพการตลาดของท้องถิ่น

          4.ขนบธรรมเนียมประเพณีของท้องถิ่น

----------------------------

(ชยพร แอคะรัจน์)

เขียน 11 Feb 2013 @ 20:34 () แก้ไข 18 Jul 2014 @ 09:33, ()


ความเห็น (0)