อนุทิน 120686 - อ.นุ

อ.นุ

ครู คือ คำตอบสุดท้าย…?”

การเสวนา “การพัฒนาครูให้ทันกับการจัดการศึกษา
เพื่อเตรียมเด็กสู่ศตวรรษที่ 21: ครูคือ คำตอบสุดท้าย…?”

 ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2556 ตั้งแต่เวลา 08.30 น. เป็นต้นไป
ณ ห้องศูนย์ดนตรีและการแสดงอโศกมนตรี หอประชุมใหญ่ ชั้น 4
อาคารนวัตกรรม: ศาสตราจารย์ ดร.สาโรช บัวศรี
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ (ประสานมิตร)

 

ผู้ทรงคุณวุฒิร่วมเสวนา

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์วิจารณ์ พานิช
ประธานคณะกรรมการมูลนิธิสถาบันส่งเสริมการจัดการความรู้เพื่อสังคม (สคส.),
นายกสภามหาวิทยาลัยมหิดล
และกรรมการหน่วยงานต่างๆ

2. ศาสตราจารย์ ดร.วิจิตร ศรีสอ้าน นายกสภามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี
นายกสภามหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรี และอุปนายกสภามหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

3. คุณมีชัย วีระไวทยะ ผู้ก่อตั้งสมาคมพัฒนาประชากรและชุมชน (PDA),
ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาการพัฒนารูปแบบโรงเรียนนอกกะลา

4. นายอนันต์ ระงับทุกข์ รองเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

ผู้ร่วมดาเนินการเสวนา

รองศาสตราจารย์ ดร.ประพันธ์ศิริ สุเสารัจ คณบดีคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ

ดูรายละเอียดและสมัครเข้าร่วมที่นี่ครับ

http://erdi.swu.ac.th

 

เขียน 11 Feb 2013 @ 11:31 ()


ความเห็น (1)

เขียนเมื่อ 

... ดีใจจังเลย ..... มีท่านอาจารย์เก่งๆ ทั้งนั้นเลย ...... น่าฟังการบรรยายที่สุดเลยค่ะ ขอบคุณมากค่ะท่าน อจ.นุ