อนุทิน 120659 - maysaya

maysaya

วิธีคิด ! กับอินเตอร์เน็ต

  อินเทอร์เน็ต  เป็นชุมชนของคนที่ใช้คอมพิวเตอร์ในการติดต่อสื่อสารเป็นธรรมดาของชุมชนที่ต้องมีคนหลากหลาย ต่างประเภทอยู่รวมกันอินเทอร์เน็ตแตกต่างจากชุมชนทั่วไป  ตรงที่ว่า  การติดต่อกันบนนี้ไม่ต้องพบหน้า  หรือฟังเสียงกันก็ได้  ใช้เพียงการพิมพ์ข้อความโต้ตอบกันเป็นหลัก จึงเป็นอะไร ที่ต้องระมัดระวังมากเป็นพิเศษ เพราะเรา ไม่มีทางรับรู้ อารมณ์ความรู้สึกจุดมุ่งหมายรวมถึงเพศและ อายุของผู้ที่  เรากำลังติดต่อด้วยจากการอ่าน  ตัวหนังสือที่เขาพิมพ์มา  เด็กหญิงที่กำลังพูดคุย  โต้ตอบกับเราแท้จริงอาจเป็นชายสูงอายุที่ต้องการล่อลวงเราก็ได้

  อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งค้นคว้าข้อมูลขนาดใหญ่และมีข้อมูลที่ทันสมัยเปรียบเสมือนห้องสมุดของโลกรวมทั้งสามารถรู้ข่าวสารได้ทันโลกปัจจุบัน และยังมีการเปลี่ยนแปลงข้อมูลตลอดเวลาทันต่อเหตุการณ์มีความสะดวก รวดเร็ว ในการติดต่อสื่อสาร ช่วยให้ประหยัดค่าใช้จ่ายในการหาข้อมูลหลาย ๆ เรื่อง ให้บริการด้านระบบ โปรแกรมขององค์กรต่างที่เป็น NET – การเสียภาษาทางอินเทอร์เน็ต เป็นแหล่งซื้อขายในระบบอิเล็คทรอนิกส์  ให้บริการทางด้าน E - ต่าง ๆ – การค้าขายบนอินเทอร์เน็ต - การเรียนรู้ทางอินเทอร์เน็ต – การส่งจดหมายอีเล็กทรอนิกส์ - การประชุมผ่านเครือข่ายบนอินเทอร์เน็ต – และห้องสมุดอีเล็กทรอนิกส์  เราสามารถค้นหาข้อมูลและสิ่งที่ต้องการอยากรู้ได้  โดยการค้นหาจากเว็บไซด์ต่าง ๆ บนอินเทอร์เน็ต World Wide Web หรือ WWW. เป็นบริหารข้อมูลแบบต่าง ๆ ซึ่งมีการ  เชื่อมโยงถึงกันได้ ตัวอย่างเช่น การค้นหาข้อมูลด้วย Google จาก www.google.co.th

  อินเทอร์เน็ตหากใช้ไม่เป็นก็ให้โทษเช่น  นักเรียน นักศึกษา และเยาวชนอาจเข้าไปในเว็บไซต์ที่ไม่เหมาะสมสำหรับเด็ก และไม่เป็นประโยชน์หรือยั่วยุทางอารมณ์ทำให้เป็นอันตรายต่อตนเองและทางสังคมได้ เช่น ดูเว็ปลามกทำให้เกิด ตัณหา สร้างโปรแกรมโจมตีผู้อื่นเช่นไวรัส  เว็บไซต์บางอย่างชักจูงผู้อ่านไปในทางไม่ดี หรือมีการล่อลวงทำให้เสื่อมเสียหรืออาจจะเข้าไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติด เว็ปไซต์การแทงพนันบอล ซื้อขายบริการทางเพศ ภาพลามกอนาจาร เกมส์  ฯลฯ  เมื่อเราใช้อินเทอร์เน็ตติดต่อกันเป็นเวลานาน ๆ จะมีผลกระทบต่อร่างกาย  และจิตใจได้  สิ้นเปลืองงบประมาณในการซื้อคอมพิวเตอร์  ทำให้พฤติกรรมของวัยรุ่นก้าวร้าวและหมกมุ่นในกิจกรรมบางอย่างมากเกินไป  จนเสียการเรียน

  จากข้างต้น  กล่าวได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีการสื่อสารที่เอื้ออำนวยความสะดวกให้แก่ผู้ใช้บริการ ในลักษณะของการสื่อสารที่ผ่านทางคอมพิวเตอร์  และช่องทางการสื่อสารชนิดต่าง ๆ ไม่ได้เป็นการสื่อสารจากบุคคลหนึ่งโดยตรง จึงทำให้เกิดได้ทั้งประโยชน์และโทษในการสื่อสารบนอินเทอร์เน็ต


เขียน 10 Feb 2013 @ 18:53 ()


ความเห็น (0)