อนุทิน 120657 - กวิสรา เพชรฤทธิ์

อันตรายที่ได้รับจากอินเตอร์เน็ต

   อินเทอร์เน็ตเป็นคลังแห่งข้อมูลและเครื่องมือในการติดต่อสื่อสารและรับส่งข้อมูลข่าวสารต่างๆ ทั่วโลก การใช้อินเทอร์เน็ตนั้นก่อประโยชน์มหาศาล แต่ก็แอบแฝงไปด้วยภัยอันตรายต่างๆ มากมาย ที่ไม่เหมาะสำหรับเด็ก และสอดแทรกค่านิยมที่ผิด ๆ  ส่งผลไปถึงการล่อลวงในวงการด้านการสนทนาหรือการสื่อสาร  นอกจากนี้ยังมีเว็บไซต์ที่เต็มไปด้วยเรื่องไม่มีประโยชน์ และด้านความรุนแรงต่าง ๆ ที่ยากต่อการที่จะควบคุมตรวจสอบได้ จนเป็นเหตุให้เราต้องตกเป็นเหยื่อของภัยเหล่านี้ จึงจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องทำความเข้าใจภัยอันตรายต่าง เพื่อช่วยปกป้องและรับอินเตอร์เน็ตในทางที่ถูกต้อง

  เมื่อมีการกล่าวถึงอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการใช้งานทางอินเทอร์เน็ตโดยไม่มีการจำกัดขอบเขต หรือผู้ดูแลในการใช้อินเทอร์เน็ตของเด็กและเยาวชน  จึงนำไปสู่ต้นเหตุของปัญหาอย่างมากมาย  ซึ่งอาจก่อให้เกิดผลกระทบในหลายๆด้าน เช่น ภาพความรุนแรงของสื่อที่แสดงออกมาทำให้เด็กและเยาวชนเกิดการลอกเลียนแบบ หรือภาพข้อมูลที่ไม่เหมาะสมกับเด็ก เช่น  เว็บลามก  เว็บที่กล่าวถึงยาเสพติด อันส่งผลต่อพฤติกรรมของเด็กในอนาคต จึงก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมา นอกจากนั้นแล้วยังเกิดภัยอันตรายจากอินเตอร์เน็ตที่ตามมาพบว่า เด็กในปัจจุบันใช้เวลากับอินเทอร์เน็ตมากเกินไป จนกลายเป็นปัญหาทางสังคมและครอบครัวที่นำไปสู่ภัยอันตรายอีกหลายๆด้านอย่างที่เราเองอาจคิดไปไม่ถึง


เขียน 10 Feb 2013 @ 17:41 ()


ความเห็น (0)