อนุทิน 120563 - ชยพร แอคะรัจน์

  ติดต่อ

วิชา Crop Adaptation - ๐๓ - ๐๒๑ - ๓๐๔

๑. ความหมายและประเภทของการปรับตัวของพืช    

๒. วิวัฒนาการ    

๓. หลักการปรับตัวของพืชต่อสิ่งแวดล้อม

๔. ถิ่นกำเนิดและการแพร่กระจายของพืช    

๕. ระบบนิเวศและความสัมพันธ์ระหว่างพืชกับสิ่งแวดล้อม    

๖. สภาพลมฟ้าอากาศกับการปรับตัวของพืช    

๗.การจัดการด้านเขตกรรมตามลักษณะการปรับตัวของพืช

  เขียน:  
  แก้ไข:  

ความเห็น (0)