อนุทิน 120558 - คนท้องถิ่น

DRIVING INNOVATION WITH KNOWLEDGE MANAGEMENT

การขับเคลื่อนนวัตกรรมกับการจัดการความรู้

             บทความนี้จุดประสงค์หลักสำหรับให้องค์กรมีการสร้างและจัดการองค์ความรู้ขององค์กรให้มีประสิทธิภาพและนำไปใช้ประโยชน์ เพื่อสนับสนุนกระบวนการทางนวัตกรรม การวิวัฒนาการของความรู้จากรูปแบบหนึ่งไปยังอีกรูปแบบหนึ่งและจากอีกระดับหนึ่งไปสู่นวัตกรรมอีกระดับที่ก้าวหน้ากว่า การจัดการองค์ความรู้(KM) ไม่เพียงแต่เป็นการสร้างประสิทธิภาพในองค์กรแต่ยังจะเป็นการสร้างนวัตกรรมที่ก้าวหน้าและความสามารถมารถในการแข่งขัน ดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะจำกัดในการจัดการองค์ความรู้เพียงเพื่อเรียนและหาวิธีแก้ไขปัญหาเท่านั้น แต่ยังต้องให้ความสำคัญในเรื่องของการปรับปรุงเปลี่ยนแปลง การแบ่งปันความรู้ที่จะสามารถนำไปสู่การคิดสิ่งใหม่ๆ และการพัฒนาความรู้ หรือการมีส่วนร่วมของพนักงานในองค์กร การจัดการองค์ความรู้ต้องจัดกิจกรรม หรือ อบรมควรทำให้ดีมีประสิทธิภาพเพื่อจะให้องค์กรขับเคลื่อนและยกระดับให้สูงขึ้นด้วยความคิดที่สร้างสรรค์ เพื่อเพิ่มทักษะและแรงจูงใจในระดับพนักงานเพื่อให้บรรลุความก้าวหน้าและการพัฒนาการแบบก้าวกระโดด

บทนำ

            เราได้ตระหนักและเห็นว่าความรู้ถือเป็นสินทรัพย์เชิงกุลยุทธและเป็นเชื้อเพลิงในการสร้างนวัตกรรม วิวัฒนาการของความรู้นำไปสู่การสร้างนวัตกรรมที่ความก้าวหน้า จากการศึกษาแสดงให้เห็นว่านวัตกรรมและการจัดการความรู้ (KM) มีความสัมพันธ์กันและ การจัดการความรู้ (KM) ที่มีอย่างมีนัยสำคัญที่ผลกระทบต่อการสร้างนวัตกรรม (เกิลส์, 1997) บทความนี้จึงมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจของการจัดการองค์ความรู้ (KM) และวิธีารจัดการองค์ความรู้(KM)ที่สามารถผลักดันให้เกิดนวัตกรรม

นวัตกรรมคืออะไร?

            Baregheh  et al. (2009) ให้นิยามคำว่า "นวัตกรรม" คือ กระบวนหลายขั้นตอนโดยองค์กรต้องมีการเปลี่ยนแปลงหรือปรับปรุงมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็น เพื่อความก้าวหน้าของการแข่งขันและความแตกต่างขององค์กรจากองค์กรอื่นซึ่งจะทำให้ประสบผลสำเร็จในการตลาดองค์กรนั้น

            Amabile et al. (1996) แสดงให้เห็นว่า นวัตกรรมทั้งหมดเริ่มต้นมาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์และความสำเร็จก็จะได้มาจากความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ภายในองค์กรนั้น แต่จะมีแค่เพียงความคิดริเริ่มสร้างสรรค์นั้นไม่เพียงพอสำหรับนวัตกรรมที่จะเกิดขึ้น ความเข้าใจก็เป็นสิ่งจำเป็นที่จะทำให้ความคิดนั้นสามารถดำเนินการต่อไปเพื่อให้เกิดสิ่งใหม่ หรือ กระบวนการทางธุรกิจ ผลิตภัณฑ์ และบริการที่ดีขึ้น

           Amabile  et al. (1996) สรุปว่า " นวัตกรรม,การทำงานในเชิงธุรกิจรูปแบบต่างๆ จะเป็นการจัดการกระบวนการทำงานที่ต้องการเครื่องมือกฏระเบียบและวินัย"

ตามที่ ปีเตอร์ ดรักเกอร์ ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการบริหารจัดการ , นวัตกรรมเป็น "เครื่องมือที่เฉพาะเจาะจงของผู้ประกอบการ ซึ่งหมายถึงเป็นการสร้างสิ่งใหม่ หรือการทำให้แตกต่างจากคนอื่นโดยอาศัยการเปลี่ยนแปลงมาสร้างให้เป็นโอกาส และต้องมีความชัดเจน และมุ่งเน้นถึงการพัฒนา และที่สำคัญคือต้องมีการลงมือกระทำ นวัตกรรมจึงจะเกิดขึ้น”

ความรู้และการจัดการความรู้คืออะไร

           ความรู้ คือ "สารสนเทศผนวกกับประสบการณ์ บริบท การตีความ และการไตร่ตรอง ความรู้เป็นรูปแบบที่มีมูลค่าสูงของสารสนเทศ ที่พร้อมจะถูกนำไปใช้เพื่อการตัดสินใจและการกระทำต่างๆ"

            การ จัดการความรู้ หรือที่เรียกย่อๆ ว่า KM คือ เครื่องมือ เพื่อใช้ในการบรรลุเป้าหมายอย่างน้อย 3 ประการไปพร้อมๆ กัน ได้แก่ บรรลุเป้าหมายของงาน บรรลุเป้าหมายการพัฒนาคน และบรรลุเป้าหมายการพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดัง นั้นการจัดการความรู้จึงไม่ใช่เป้าหมายในตัวของมันเอง เมื่อไรก็ตามที่มีการเข้าใจผิด เอาการจัดการความรู้เป็นเป้าหมาย ความผิดพลาดก็เริ่มเดินเข้ามา อันตรายที่จะเกิดตามมาคือ การจัดการความรู้เทียม หรือ ปลอม เป็นการดำเนินการเพียงเพื่อให้ได้ชื่อว่ามีการจัดการความรู้เท่านั้นเอง (KM Institute, 2009)

นวัตกรรม ผ่าน KS การเรียนรู้และความร่วมมือ

              ตาม Nonaka (ผลนวัตกรรมจากการมีปฏิสัมพันธ์ระหว่างความรู้ที่ไม่จัดเชนและ ความรู้ที่ชัดเจนดังแสดงในรูปแบบ SECI ดัฟฟี่ (2000) และเฟรย์ความเครียด (2001) ว่าKM ไม่ควร จำกัด ให้ความรู้ที่มีอยู่ แต่ที่สำคัญกว่าก็ควรส่งเสริมและสนับสนุนการสร้างองค์ความรู้ใหม่ที่จะนำไปสู่การสร้างนวัตกรรมจากการวิจัยโดย Cap Gemini Ernst & ศูนย์หนุ่มนวัตกรรมทางธุรกิจความคิดที่เป็นนวัตกรรมใหม่ที่ถูกสร้างขึ้นจาก "การรวมตัวของความคิดที่มีอยู่จะประสบความสำเร็จโดยปฏิสัมพันธ์ของผู้คนที่มีความรู้หลากหลายสาขาวิชาประสบการณ์และค่านิยม " การวิจัยนี้ยังแสดงให้เห็นว่าการใช้ร่วมกันอย่างต่อเนื่องของความรู้ใหม่องค์กรที่มีอยู่ต่อนวัตกรรมความสำเร็จของนวัตกรรมขึ้นอยู่กับการพัฒนาความรู้ในด้านของการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีความเชี่ยวชาญในกระบวนการทางธุรกิจและนวัตกรรมผลิตภัณฑ์เช่นรวมทั้งความพยายามที่เป็นนวัตกรรมใหม่โดยใส่ในแรงงานความรู้ (Carneiro 2000) นอกจากนั้นเขายังแสดงให้เห็นว่าหนึ่งในวัตถุประสงค์หลักของ KM คือการเพิ่มบ่อยระดับที่แตกต่างจากความรู้โดยการเชื่อมโยง straitening หมู่ก้าวหน้าล่าสุดของไอทีและกระบวนการของการรวบรวมข้อมูลและกระบวนการ ไอทีและระบบฐานข้อมูลความรู้อำนวยความสะดวกกระแสและช่วยให้เข้าใจความสัมพันธ์ระหว่างองค์กรลูกค้าและcompetitiors กับ IT ข้อมูลสัมพันธ์สามารถรวมเข้ากับ KM เพื่อให้สร้างได้เร็วขึ้นและการพัฒนาของผลิตภัณฑ์ใหม่กระบวนการโครงสร้างและระบบตลาด ดูรูป                   

ข้อสรุป

             เราไม่จำเป็นต้องให้ความสำคัญมากในการจัดการที่มีประสิทธิภาพของทรัพยากรความรู้ กระบวนการที่สามารถอำนวยความสะดวกการผลิตและการแบ่งปันข้อมูลเชิงลึก การเปลี่ยนความคิดในการกระทำต่างหากจึงจะนำไปสู่​​การปรับปรุงองค์กรได้อย่างสัมฤทธิ์ผล


เอกสารอ้างอิง : http://www.rism.org.my/ISMDoc/SEASC2011/1-CD%20SEASC/PAPER/TS2J/TS2J_PAPER_1.pdf


เขียน 07 Feb 2013 @ 23:53 () แก้ไข 08 Feb 2013 @ 00:01, ()


ความเห็น (0)