อนุทิน 120552 - ต๋อง

ต๋อง

Supporting innovation with Knowledge Management

พื้นฐานในการจัดการความรู้ที่มีประสิทธิภาพอาศัยการจัดการนวัตกรรม สอดคล้องกับรูปแบบพื้นฐานของการจัดการความรู้ซึ่งเกี่ยวข้องกับการทำงานร่วมกันที่แตกต่างสามระดับ คือระดับโครงการ ระดับความรู้และระดับข้อมูล ในบริษัทได้เกิดกระบวนการนวัตกรรมที่ต้องได้รับการสนับสนุนในระดับที่แตกต่างกันโดยใช้ข้อมูลที่ทันสมัยและเครื่องมือในการสื่อสาร ปัจจุบันนี้สินค้าและการบริการต้องคำนึงถึงเป้าหมายของการตลาด องค์กรที่มีความก้าวหน้าในการจัดการนวัตกรรมจะทำให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น การจัดการนวัตกรรมนำไปสู่กระบวนการพัฒนาความรู้ซึ่งก่อให้เกิดการแสวงหาผล ประโยชน์เชิงพาณิชย์และการเก็บรวบรวมประสบการณ์ได้ถูกนำเสนอในรูปของ Management handbook โดยตีพิมพ์ในปีนี้

บทนำ

ปัจจุบันธุรกิจได้เปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วตามความต้องการของโลกซึ่งเกิดจากการแข่งขันกันทางด้านการตลาด เป็นผลให้ธุรกิจมีการเปลี่ยนแปลงอย่างมากในระดับโลก  ทุกวันนี้ธุรกิจ
ทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงทั้งด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมากขึ้น ทำให้มีการผลิตผลิตภัณฑ์แบบ life-cycles ลดลง เกิดการแข่งขันมากขึ้น ทำให้ธุรกิจมีความซับช้อน การพัฒนาของเทคโนโลยีการสื่อสาร ระบบนิเวศ พลังงานและเกิดประเทศอุตสาหกรรมใหม่ๆ เครือข่ายการสื่อสาร โลกาภิวัตน์ของตลาดโลก การเปลี่ยนของเจ้าธุรกิจ ฯลฯ โดยไม่ได้อ้างถึงในช่วงเวลา 15 ปีที่ผ่านมา กระบวนการเปลี่ยนแปลงของธุรกิจสะท้อนให้เห็นถึงทฤษฎีของการจัดการเพื่อแก้ปัญหาการเติบโตอย่างต่อเนื่องและการพัฒนาของธุรกิจ (Willfort 2001) รัฐวิสาหกิจจะต้องเผชิญกับการแข่งขันในด้านแรงจูงใจของลูกค้าที่มีมากขื้นต่อผลิตภัณฑ์ที่คล้ายกัน  ซึ่งลูกค้าคาดหวังว่าจะได้สินค้าราคาถูก เป็นสินค้าใหม่และมีคุณภาพสูง ดังนั้นสิ่งสำคัญทางด้านการตลาดคือ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การจัดการที่เป็นระบบ ซึ่งทำให้มั่นใจได้ว่าสามารรถแข่งขันกับบริษัทต่างๆได้  การพัฒนาผลิตภัณฑ์ในบริษัทหมายถึงการพัฒนาและการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีคุณภาพเหมาะสมต่อราคา การพัฒนาและการผลิตต้องคำนึงถึง FMEA (Failure Modes and Effects Analysis) FTA (fault Tree Analysis) QFD (Quality Function Deployment) เช่น คุณภาพของผลิตภัณฑ์ ค่าที่วิเคราะห์ได้ การจัดการความรู้ ฯลฯ (Leber 2003) เพื่อทำให้เกิดการแข่งขันทางด้านธุรกิจในตลาดโลกมากขึ้น ธุรกิจได้มีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเข้ามาช่วย โดยการนำเทคโนโลยี state of the art มาใช้และการดำเนินงานโดยใช้คอมพิวเตอร์ (computer-aided operation)  และในที่สุดได้นำเอาสี่งใหม่ๆมาจากการพัฒนาสินค้าเช่น การปรับปรุงคุณภาพ แต่อย่างไรก็ตามการนำเทคโนโลยีที่ทันสมัยมาใช้ก็ยังไม่เพียงพอเนื่องจากในยุคนี้บริษัทจะต้องทำให้ตัวเองอยู่รอด และมีการใช้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอย่างกว้างขวางในโลกของการแข่งขัน

ปัจจัยในการพัฒนาธุรกิจ

การเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของตลาด

ผลิตภัณฑ์มีอายุการใช้งานสั้น

ความต้องการของลูกค้า

รูปแบบใหม่ของธุรกิจ

ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี

ความซับซ้อนด้านธุรกิจเกิดเนื่องจากความต้องการด้านวัฒนธรรมและการจัดการนวัตกรรมให้มีความกลมกลืนกับวัฒนธรรม เพื่อให้พวกเขาจะสามารถนำประโยชน์มาสู่บริษัทได้  พื้นฐานของการให้บริการการจัดการนวัตกรรมคือการรวมกันระหว่างความแปลกใหม่ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ในที่สุดจะได้รูปแบบของผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ขั้นตอนหรือบริการ มีสี่ขั้นตอนที่นไปสู่ผลลัพธ์ที่ดีที่สุด (Leber 2003):

1.  สร้างแนวความคิด(Generation of ideas)

2.  การทดสอบของความคิด(Testing of ideas)

3.  การดำเนินการของความคิด(Implementation of ideas)

4.  การประเมินผลของความคิด(Evaluation of ideas)


การตรวจสอบเป็นระยะๆเพื่อตรวจสอบสถานะของบริษัทใช้หลักการของต้นไม้เพื่อจะได้มีการพัฒนาในสภาพแวดล้อม ผลจากนั้นสามารถใช้ในการพัฒนาหรือปรับเปลี่ยนกลยุทธ์นวัตกรรมและกำหนดขอบเขตและจุดมุ่งหมายของโครงการนวัตกรรม
ในทางปฏิบัติสามารถพิสูจน์ได้ว่ามีประสิทธิภาพในการแบ่งนวัตกรรม / โครงการ ดังต่อไปนี้

1.  การพัฒนาความคิด(Developing ideas)

2.  การทดสอบความคิด(Testing ideas)

3.  ความคิดตระหนัก(Realizing ideas)

4.  ประโยชน์จากความคิด(Exploiting ideas)


สรุป

ในทุกวันนี้ธุรกิจมีการแข่งขันกับตลาดโลกซึ่งจำเป็นจะต้องใช้หลักการความสำเร็จของธุรกิจเป็นเลิศ (achieving business excellence) โดย ต้องมีความยืดหยุ่น แต่ต้องสามารถตอบสนองได้อย่างรวดเร็วในการเปลี่ยนแปลงและปรับตามความต้องการ ของผู้บริโภค การแข่งขันทางตลาดทำให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีพัฒนาอย่างรวดเร็วและความ ก้าวหน้าทางวิชาการมาพร้อมกับการเจริญเติบโตที่มีประสิทธิภาพซึ่งเป็นความสนใจของผู้ผลิต นอกจากนี้เมื่อมีการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่มักจะขาดความร่วมมือในเรื่องเทคนิคและพื้นที่ทางการตลาด เเม้ว่าผลิตภัณฑ์จะถูกจัดเตรียมและแยกไว้ แต่การผลิตอาจจะล้มเหลวเนื่องจากค่าใช้จ่ายสูง เวลาในการจัดส่งนานเกินไปและการสั่งจองที่นานเกินไป

http://www.fm-kp.si/zalozba/ISBN/961-6486-71-3/253-260.pdf


เขียน 07 Feb 2013 @ 22:40 ()


ความเห็น (0)