อนุทิน 120524 - นางสาว สุภาวรรณ yok ศรีวิชัย


                                                   อินเทอร์เน็ต(สังคมของคนยุคใหม่)

                โลกยุคแห่งการสื่อสารไร้พรมแดน ในปัจจุบันคงปฏิเสธไม่ได้ว่าอินเทอร์เน็ตได้เข้ามามีบทบาทมากมายในชีวิตประจำวันของเราเพราะอินเทอร์เน็ตช่วยอำนวยความสะดวกในหลายๆด้าน เช่น


การซื้อขายสินค้าโดยไม่ต้องเดินทางไปเลือก
การจองตั๋วเครื่องบินโดยไม่ต้องเดินทางไปที่สนามบิน 
การเรียนผ่านอินเทอร์เน็ตที่สามารถทำได้ทุกเวลาโดยไม่ต้องไปเรียนที่โรงเรียน  หรือแม้กระทั่งการโอนเงินผ่านอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเสียเวลาไปที่ธนาคาร

               แน่นอนว่าอินเทอร์เน็ตเข้ามาเป็นช่องทางหนึ่งในการสื่อสารของคนในโลกยุคปัจจุบันอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ในอีกมุมหนึ่งภายใต้ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตที่มีมากมายเหล่านี้ ก็มีอันตรายและข้อเสียที่เราทุกคนควรตระหนักถึงและพึงระวังเพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของผู้ร้ายในโลกออนไลน์

              อินเทอร์เน็ตเป็นแหล่งข้อมูลที่ให้สารสนเทศจำนวนมากจากทั่วโลกจากทุกๆที่สามารถสืบค้นได้ตลอด ๒๔ ชั่วโมง ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตจึงมีบทบาทและมีความสำคัญต่อชีวิตประจำวันของคนเราเป็นอย่างมากเพราะทำให้วิถีชีวิตของเราทันสมัยและทันเหตุการณ์อยู่เสมอ บุคคลที่อยู่ในวงการธุรกิจ       การศึกษา หรือแวดวงอื่นๆ ต่างก็ได้รับประโยชน์จากอินเทอร์เน็ตด้วยกันทั้งนั้น ซึ่งถือได้ว่าว่าอินเทอร์เน็ตเป็นเทคโนโลยีใหม่ในการสื่อสารที่เปรียบเสมือนชุมชนแห่งใหม่ของโลก ซึ่งรวมคนทั่วทุกมุมโลกเข้าด้วยกันและมีท่าทีจะขยายขอบข่ายขึ้นเรื่อยๆแน่นอนว่าในอนาคตย่อมจะมีบริการต่างๆ เกิดขึ้นใหม่ตลอดเวลา
 ปัจจุบันอินเทอร์เน็ตมีทั้งข้อดีที่เป็นประโยชน์และข้อจำกัดบางประการ  ที่เราทุกคนควรทราบเพราะเราก็เป็นบุคคลหนึ่งที่ต้องใช้บริการอินเทอร์เน็ตอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้

 

ประโยชน์และข้อควรระวังของอินเทอร์เน็ต

                อินเทอร์เน็ตประกอบไปด้วยบริการที่หลากหลายซึ่งก่อให้เกิดประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการมากมายแต่การใช้ประโยชน์จากบริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตเหล่านี้ก็มีสิ่งที่ผู้ใช้บริการควรพึงระวัง  ดังต่อไปนี้
                ๑ การทำธุรกิจออนไลน์ สังคมปัจจุบันผู้คนกำลังตื่นตัวเกี่ยวกับ  การประกอบธุรกิจบนอินเทอร์เน็ต ที่เรียกว่า (e-Commerce) อีคอมเมิร์ซ  มีผู้ประกอบการมากมายที่เปิดให้บริการขายสินค้าทางอินเทอร์เน็ต  ผู้ใช้บริการสามารถเลือกซื้อสินค้าได้อย่างสะดวกสบายรวดเร็วโดยสามารถเข้าไปค้นหาได้จากอินเทอร์เน็ตของผู้ขายสินค้านั้นในระบบอินเทอร์เน็ตโดยไม่ต้องเดินทางไปเลือกซื้อให้เสียเวลาหรือการให้บริการต่าง ไม่ว่าจะเป็นโรงแรม หรือตั๋วเครื่องบิน ผู้ใช้บริการสามารถเช็คเที่ยวบิน เช็คห้องในโรงแรม พร้อมทั้งจองตั๋วเครื่องบิน หรือจองห้องในโรงแรมไว้ก่อนล่วงหน้าได้โดยไม่ต้องเดินทางและไม่ต้องกังวลว่าตั๋วเครื่องบินหรือห้องในโรงแรมจะว่างหรือไม่ว่างเมื่อเดินทางไปถึงตัวอย่างแหล่งข้อมูลที่เปิดให้บริการให้สั่งจอง  หรือเลือกซื้อสินค้าซึ่งปัจจุบันหน่วยงานธุรกิจต่างๆเริ่มเข้าหาลูกค้าโดยใช้อินเทอร์เน็ตเป็นสื่อกลางกันมากขึ้น ดังที่ ศรีไพร ศักดิ์รุ่งพงศากุล(๒๕๔๗: ๓๘) กล่าวว่า

 

มาใช้ในบริการและทำธุรกิจโดยเฉพาะการซื้อขายสินค้า เช่น หนังสือ คอมพิวเตอร์ เสื้อผ้า อุปกรณ์ตกแต่งบ้าน เป็นต้นโดยผู้ซื้อสามารถชำระเงินผ่านบัตรเครดิตหรือหักผ่านบัญชีธนาคารก็ได้ปัจจุบันหน่วยงานธุรกิจหลากหลายประเภท ได้นำอินเทอร์เน็ต 

 

                 ประโยชน์ของอินเทอร์เน็ตในด้านธุรกิจนี้ทำให้เราสามารถจับจ่ายใช้สอยได้อย่างสะดวกสบายเพียงนั่งอยู่ที่บ้าน สินค้าก็ส่งมาถึงเราโดยไม่ต้องเดินทางไปเลือกให้เสียเวลาแต่ความสะดวกสบายเหล่านี้ก็ย่อมก่อให้เกิดผลกระทบ หรือแฝงไปด้วยข้อเสียเช่นกัน เช่น การถูกฉ้อโกง ซื้อสินค้าแล้วไม่ได้รับหรือสินค้าที่สั่งไม่ตรง  กับสินค้าที่สั่ง เป็นต้น นอกจากนี้ก็ยังก่อให้เกิดผลกระทบมากมาย ดังที่ วชิราพร  พุ่มบานเย็น (๒๕๔๕:๖) กล่าว่า

 ผลกระทบจาการจับจ่ายใช้สอยที่ง่ายขึ้นทำให้มนุษย์มีอัตราการเป็นหนี้มากขึ้น เพราะสามารถซื้อของได้ทันทีโดยไม่ต้องใช้เงินสด นอกจากนี้แล้วการแข่งขันทางธุรกิจก็สูงมากขึ้นตามมาด้วยทำให้ผู้ประกอบการมุ่งหวังแต่ผลกำไร ผลดีคือทำให้อัตราการขยายตัวของธุรกิจสูงมากขึ้นแต่บางครั้งการมุ่งแต่แข่งขันทำให้มนุษย์ลืมมนุษยธรรมและการมีน้ำใจไป

                 จะเห็นได้ว่าการประกอบธุรกิจในปัจจุบันนั้นสามารถทำได้ง่าย การซื้อขายสินค้าก็สามารถทำได้สะดวกสบายเพียงแค่เลือกใช้บริการผ่านอินเทอร์เน็ต หากรู้จักใช้ไปในทางที่ดีและจำเป็น และมีวิจารณญาณในการเลือกซื้อโดยการตรวจสอบ ชื่อ ที่อยู่ ของผู้ให้บริการให้ดีเราก็จะไม่ตกเป็นเหยื่อของมิจฉาชีพบนโลกออนไลน์  และหากผู้ให้บริการมีคุณธรรมจริยธรรมในการให้บริการลูกค้าโดยไม่หวังผลกำไรเพียงอย่างเดียว ธุรกิจนั้นก็ย่อมเจริญก้าวหน้า เข้าถึงลูกค้าได้ดีและธุรกิจออนไลน์  ก็จะเป็นเป็นทางเลือกหนึ่งในที่ผู้ใช้บริการสนใจที่จะเลือกใช้มากยิ่งขึ้น

 
                    ๒ การศึกษา สภาพการศึกษาในปัจจุบันขยายตัวอย่างกว้างขวางการเรียนการสอนได้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมเป็นอย่างมาก จากการยึดผู้สอนเป็นหลัก เปลี่ยนเป็นยึดตัวผู้เรียนเป็นหลัก สื่อการเรียนการสอนสามารถหาได้ง่ายในระบบอินเทอร์เน็ต ระบบการศึกษาสามารถจัดได้ตามความต้องการของผู้สอนและผู้เรียน นักเรียนสามารถเรียนวิชาต่างๆ หรือสืบค้นข้อมูลเพื่อการศึกษาที่มีอยู่มากมายบนโลกอินเทอร์เน็ตได้อย่างสะดวกสบายการเรียนการสอนในยุคปัจจุบันจึงไม่ได้จำกัดให้อยู่แค่ในห้องเรียนเท่านั้น แต่หมายรวมถึงทุกๆที่นักเรียนก็สามารถเรียนได้ และในอนาคตการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตก็มีแนวโน้มที่จะขยายตัวมากขึ้น ดังที่  วชิราพร พุ่มบานเย็น (๒๕๔๕:๔) กล่าว่า

 นักเรียน นักศึกษาในอนาคตมีแนวโน้มที่จะสามารถเรียนจากที่บ้านได้โดยไม่ต้องไปโรงเรียนเหมือนปัจจุบันโดยการเรียนการสอนทางไกลผ่านอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศ และความรู้ที่อยู่บนอินเทอร์เน็ตนั้นก็มีไม่จำกัดสาขาวิชา สามารถจะค้นหาห้องสมุดต่างๆได้ทั่วโลก

                   จะเห็นได้ว่าการศึกษาในปัจจุบันไม่ว่าผู้สนใจศึกษาจะอยู่ที่ไหนเพียงแค่ระบบคอมพิวเตอร์มีสัญญาณอินเทอร์เน็ตก็สามารถสืบค้นข้อมูลต่าง หรือเรียนผ่านบทเรียนออนไลน์ตามวิชาที่ตนสนใจได้ แต่ทั้งนี้ความสะดวกสบายด้านการเรียน  การสอนแบบนี้ก็ยังมีข้อเสียตามมาด้วย เช่น การสืบค้นข้อมูลบางอย่าง ไม่มีแหล่งอ้างอิงที่ชัดเจน ทำให้ไม่อาจทราบได้ว่าข้อมูลนั้นน่าเชื่อถือหรือไม่ และปัญหา  ที่สำคัญอีกประการหนึ่งคือการเรียนการสอนผ่านอินเทอร์เน็ตเช่นนี้แม้จะมีความสะดวกสบายที่ผู้เรียนสามารถเรียนได้ทุกที่ แต่ก็มีผลเสียทั้งต่อผู้เรียนและผู้สอน ดังที่ วชิราพร พุ่มบานเย็น (๒๕๔๕:๕) กล่าว่า

 การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการเรียนการสอนจะทำให้ครูกับนักเรียนขาดความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกัน เพราะนักเรียนสามารถเรียนรู้ได้เองจากโปรแกรมสำเร็จรูป ทำให้ความสำคัญของโรงเรียนและครูลดน้อยลง นอกจากนี้แล้วนักเรียนที่มีฐานะยากจนไม่สามารถใช้สื่อประเภทนี้ได้ ทำให้เกิดข้อเปรียบเทียบกันระหว่างนักเรียนที่มีฐานะดีและยากจน ทำให้เห็นว่า ผู้ที่มีฐานะทางเศรษฐกิจก็ย่อมจะมีโอกาสทางการศึกษาและสังคมที่ดีกว่าด้วย


                     การศึกษาบนเครือข่ายอินเทอร์เน็ตนั้นแม้จะมีประโยชน์ต่อผู้เรียนมากเพียงใดแต่ก็มีผลเสียที่ตามมาอีกไม่ว่าจะเป็น นักเรียนขาดความสัมพันธ์และความใกล้ชิดกับครู ก็ยังเป็นการสร้างความเลื่อมล้ำในสังคมขึ้นมาด้วยเพราะเด็กที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารหรือยากจนย่อมไม่มีโอกาสที่จะได้เรียนรู้ นอกจากนี้แล้วยังเป็นการทำให้นักเรียนไม่สนใจที่จะเข้าไปค้นคว้าหาความรู้จากห้องสมุดเพราะเห็นว่าข้อมูลต่างๆสามารถสืบค้นได้จากอินเทอร์เน็ตนั่นเอง ซึ่งหากผู้เรียนสามารถใช้สื่อออนไลน์  ในการสืบค้นข้อมูลเพื่อเป็นแนวทางในการค้นหาหนังสือ ย่อมก่อให้เกิดประสิทธิภาพในการเรียนการสอนมากยิ่งขึ้นเพราะอินเทอร์เน็ตก็เป็นเพียงช่องทางหนึ่งที่จะพาให้เราหาความรู้เพิ่มเติมได้นอกเหนือจากห้องเรียน

                      ๓ ๓  ข้อมูลข่าวสาร  ข่าวสารในสังคมปัจจุบันเป็นสิ่งจำเป็นสำหรับคนในสังคม ระบบอินเทอร์เน็ตทำให้ทุกคนที่อยู่สังคมได้รับข้อมูลข่าวสารอย่างเท่าเทียมกัน ทั้งข่าวสารที่ได้อยู่ในรูปปัจจุบันหรืออดีตโดยไม่ต้องเสียเวลาไปซื้อหนังสืออ่านเพื่อติดตามข่าวจากหน้าหนังสือพิมพ์ หรือหน้าจอโทรทัศน์ เพราะสามารถติดตามข่าวได้จากหน้าจอคอมพิวเตอร์แทน แต่ทั้งนี้ก้อมีข้อจำกัดคือข่าวสารบางอย่างถูกเขียนขึ้นโดยไม่มีมูลความจริง ผู้อ่านก็ควรเลือกแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือในการรับข้อมูลข่าวสารเหล่านั้น

                    ๔ ความบันเทิง เป็นสิ่งหนึ่งที่ผู้คนนิยมใช้บริการกันบนอินเทอร์เน็ต เพราะมีความเป็นอิสระในการเข้าถึง ทำให้ผู้ใช้เพลิดเพลินสนุกสานจากบริการเหล่านั้น ไม่ว่าจะเป็น การดูหนัง ฟังเพลง การแชท การเล่นเกม  เป็นต้น แต่ความบันเทิงเหล่านี้ หากรู้จักใช้ไปทางที่ดีเพื่อผ่อนคลายก็ย่อมสร้างความสุขให้กับผู้ใช้ แต่หากใช้ไปในทางที่ผิดก็อาจจะนำพาตนเองไปสู่การตกเป็นเหยื่อของเหล่ามิจฉาชีพได้ และหากเยาวชนมัวแต่หมกมุ่นอยู่กับความบันเทิงมากเกินไปก็อาจจะก่อให้เกิดผลเสียตามมาด้วยเช่นกัน ดังที่ วชิราพร พุ่มบานเย็น (๒๕๔๕:๖) กล่าวว่า

 พฤติกรรมของเยาวชน โดยเฉพาะพวกเกมคอมพิวเตอร์ทำให้เยาวชน  มีพฤติกรรมก้าวร้าว ชอบการต่อสู้ การใช้กำลัง เป็นต้น

                    ความบันเทิงที่เยาวชนส่วนใหญ่สนใจ นั่น คือเกม และเกมก็นำมาซึ่งการเกิดความรุนแรงในสังคม เพราะเกิดจากการเลียนแบบพฤติกรรมในเกม ซึ่งหากผู้ปกครอง ให้คำแนะนำ และเยาวชนมีการแบ่งเวลาที่ถูกต้อง การหาความบันเทิงบนอินเทอร์เน็ตก็จะมีแต่ความสนุกสาน ความบันเทิง ที่ดีต่อตนเอง และปัญหา  อีกประการหนึ่งที่มักเกิดขึ้นในสังคม คือ การถูกล่อลวงผ่านการแชท ฉะนั้นผู้ใช้บริการก็ไม่ควรที่จะนัดพบกับบุคคลที่ตนไม่สนิท หรือบุคคลที่ตนไม่เคยเห็นหน้า เพราะหากไม่ระวังตัว อาจถูกล่อลวงซึ่งจำนำมาซึ่งความเสียหายอันถึงแก่ชีวิตได้ ฉะนั้นการพูดคุยกันกับบุคคลแปลกหน้าก็ควรระวัดระวัง เพื่อจะได้ไม่ตกเป็นเหยื่อของบุคคลที่ไม่หวังดีเหล่านั้น

                 อินเทอร์เน็ตนั้นนอกจากจะมีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริการแล้วจะเห็นได้ว่าภายใต้ประโยชน์เหล่านั้นก็มีสิ่งที่อาจแอบแฝงมาด้วย ดังนั้นการใช้บริการต่างๆ  ในอินเทอร์เน็ตไม่ว่าจะใช้เพื่อความบันเทิง หรือสืบค้นข้อมูลก็ตามผู้ใช้บริการก็ควร  มีวิจารณญาณในการตัดสินคุณค่าของข้อมูลบนสื่อออนไลน์นั้นๆด้วยซึ่งในการสืบค้นข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนั้นอาจมีทั้งข้อมูลที่กล่าวเท็จ หรือข้อมูลที่เป็นจริงปะปนกันไปเพราะอินเทอร์เน็ตเป็นเครือข่ายอิสระที่ทุกคนสามารถสร้างเว็บเพจส่วนตัว หรือเขียนบล็อกได้เพื่อเผยแพร่ข้อมูลต่างๆไปแปะไว้บนอินเทอร์เน็ตได้ การใช้บริการต่างๆบนอินเทอร์เน็ตจึงควรใช้วิจารณญาณควบคู่ไปด้วย

 

อ้างอิง
เทเนนบาม แอนดรูว์.คอมพิวเตอร์เน็ตเวิร์ก.กรุงเทพฯ:เพียร์สัน เอ็ดดูเคชั่น อินโดไชน่า,๒๕๔๒.

วชิรา พุ่มบานเย็น..เทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:ซอฟท์เพรส,๒๕๔๕.

วศิน เพิ่มทรัพย์.ความรู้เบื้องต้นเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์.กรุงเทพฯ:โปรวิชั่น๒๕๔๘.

ศรีไพร  ศักดิ์รุ่งพงศากุล.เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และสารสนเทศ.กรุงเทพฯ:ซีเอ็ดยูเคชั่น,๒๕๔๗.

 

เขียน 07 Feb 2013 @ 13:15 () แก้ไข 07 Feb 2013 @ 13:16, ()


ความเห็น (0)