อนุทิน 120491 - puangrat kongmee

ข้อดีและข้อเสียของอินเทอร์เน็ต

ปัจจุบันนี้ถือได้ว่าอินเทอร์เน็ตเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในการดำรงชีวิต อินเทอร์เน็ตเครือข่ายครอบคลุมไปทั่วโลก ทำให้ทุกคนบนโลกนี้ติดต่อ สื่อสารกันง่ายขึ้น ใกล้ชิดกันมากขึ้น มีความรู้สึกเหมือนไม่ได้อยู่ไกลกัน ทุกคนสามารถติดต่อ พูดคุย สื่อสารกันได้ โดยที่ไม่ต้องเจอหน้ากัน โลกในปัจจุบันนี้มีการพัฒนาไปมาก ทำให้มนุษย์เราสะดวก สบายขึ้น รวมไปถึงประหยัดทั้งเวลาและค่าใช้จ่ายในการเดินทางหรือติดต่อสื่อสารด้วย

  อินเทอร์เน็ตประกอบไปด้วยบริการที่หลากหลายก่อให้เกิดประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการมากมาย ไม่ว่าจะเป็น การค้นคว้าข้อมูลในลักษณะต่างๆ เช่น งานวิจัย บทความในหนังสือพิมพ์ ความก้าวหน้าทางการแพทย์ ฯลฯ และสามารถสืบค้นได้จากแหล่งข้อมูลจากทั่วโลก เช่น ห้องสมุด สถาบันการศึกษา และสถาบันวิจัยโดยไม่ต้องเสียค่าใช้จ่ายและเสียเวลาในการเดินทางและสามารถสืบค้นได้ 24 ชั่วโมง ติดตามความเคลื่อนไหวต่างๆทั่วโลก ได้รวดเร็วจากการรายงานข่าวของสำนักข่าวต่างๆ รวมทั้งอ่านบทความเรื่องราวที่ลงในนิตยสารหรือวารสารต่างๆ  ได้ฟรีโดยมีทั้งข้อความและภาพประกอบ และยังสามารถรับส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ทั่วโลกได้อย่างรวดเร็วโดยไม่ต้องเสียเงินค่าตราไปรษณียากร ถึงแม้จะเป็นการส่งข้อคามไปต่างประเทศก็ไม่ต้องเสียเงินเพิ่มขึ้นเหมือนการส่งจดหมาย การส่งไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์นี้นอกจากจะส่งข้อความตัวอักษรแบบจดหมายธรรมดาแล้วยังสามารถส่งแฟ้มภาพนิ่ง ภาพเคลื่อนไหว และเสียงพร้อมกันไปได้ด้วย และนอกจากนี้ยังสามารถสนทนากับผู้อื่นที่อยู่ห่างไกลได้ในลักษณะการพิมพ์ข้อความและเสียง ร่วมกลุ่มอภิปลายหรือกลุ่มข่าวเพื่อแสดงความคิดเห็น หรือพูดคุยถกปัญหากับผู้ที่สนใจในเรื่องเดียวกัน เป็นการขยายวิสัยทัศน์ในเรื่องที่สนใจนั้นๆ และอินเทอร์เน็ตยังสามารถถ่ายโอนข้อความ ภาพ และเสียงจากที่อื่นๆ รวมทั้งโปรแกรมต่างๆได้จากแหล่งที่มีผู้ให้บริการ และตรวจดูราคาสินค้าและสั่งซื้อสินค้ารวมทั้งบริการต่างๆ ได้โดยที่ไม่ต้องเสียเวลาเดินทางไปห้างสรรพสินค้า อินเทอร์เน็ตยังให้ความบันเทิงหลายรูปแบบ เช่น การฟังเพลง รายการวิทยุ การชมรายการโทรทัศน์ ภาพยนตร์ รวมไปถึงการแข่งขันเกมกับผู้อื่นได้ทั่วโลกและอินเทอร์เน็ตยังให้เสรีภาพในการสื่อสารทุกรูปแบบแก่บุคคลทุกคน ทุกคนสามารถทำในสิ่งที่ตนเองต้องการได้ผ่านอินเทอร์เน็ต แต่การใช้อินเทอร์เน็ตนั้นก็ไม่ได้มีข้อดีเสมอไป ทุกสิ่งทุกอย่างบนโลกนี้ย่อมมีข้อเสียในตัวมันเอง

  ถึงแม้ว่าอินเทอร์เน็ตจะก่อให้เกิดผลดีแก่ผู้ใช้มากมาย แต่ก็ยังมีข้อจำกัดบางประการที่ผู้ใช้ทุกคนควรรับทราบ คือ อินเทอร์เน็ตเป็นข่ายงานขนาดใหญ่ที่ไม่มีใครเป็นเจ้าของ  ทุกคนจึงสามารถสร้างเว็บไซด์หรือติดประกาศข้อความได้ทุกเรื่อง บางครั้งข้อความนั้นอาจเป็นข้อความที่ไม่ถูกต้องหรือไม่ได้รับการไตร่ตรองหรือการรับรอง เช่น ข้อมูลด้านการแพทย์หรือผลการทดลองต่างๆ จึงเป็นวิจารณญาณของผู้อ่านที่จะต้องไตร่ตรองข้อความที่อ่านนั้นด้วยว่าควรจะเชื่อถือได้หรือไม่ นักเรียนและเยาวชนอาจติดต่อเข้าไปในเว็บไซด์ที่ไม่เป็นประโยชน์หรืออาจยั่วยุอารมณ์ทำให้เป็นอันตรายต่อตนเองและสังคม และมีบุคคลทุกเพศทุกวัย แทบทุกอาชีพที่ใช้งานข้อมูลที่สามารถใช้ได้กับบุคคลวัยหนึ่ง อาจไม่เหมาะสมกับบุคคลอีกวัยหนึ่ง โดยเฉพาะเด็กที่ยังเป็นเยาวชนของชาติ ซึ่งเด็กเหล่านี้ยังไม่มีความสามารถมากพอในการแยกแยะข้อมูล หรือแยกแยะสิ่งที่ดีและไม่ดีออกจากกันได้อย่างเด็ดขาดเหมือนกับผู้ใหญ่ และภัยร้ายที่มากับอินเทอร์เน็ตอีกอย่างหนึ่งคือ สื่อลามกอนาจาร การพนัน ซึ่งมันสามารถเข้าถึงผู้ใช้ได้ง่าย ไม่ว่าจะมาในรูปแบบของสื่อ หรือเกมออนไลน์ อินเทอร์เน็ตยังเป็นช่องทางของมิจฉาชีพ ทั้งล่อลวง และลักพาตัวจากการสนทนาออนไลน์ หรือที่เรียกว่า แชท และการ แชทนี้ทำให้เกิดการใช้ภาษาผิดๆได้จากการเล่นพูดคุย สื่อสารผ่านโปรแกรมสนทนาออนไลน์ ซึ่งในการสนทนาออนไลน์นี้มักใช้ภาษาผิดๆ หรือใช้ศัพท์แสลงเป็นส่วนมาก การใช้ภาษาผิดๆอาจทำให้ภาษาเปลี่ยนแปลงไป ความหมายก็อาจจะผิดเพี้ยนไปได้

อินเทอร์เน็ตนั้นเป็นสิ่งที่มีทั้งข้อดีและข้อเสียในการใช้อินเทอร์เน็ตหรือสื่อออนไลน์ในแต่ละครั้ง ควรใช้ให้ถูกจุดประสงค์และถูกกาลเทศะ ไม่ควรใช้อินเทอร์เน็ตในทางที่ไม่ถูกไม่ควร ต้องมีการคิดและไตร่ตรองทุกครั้งก่อนจะทำสิ่งใดลงไปในอินเทอร์เน็ต เพราะสิ่งที่ทำไปนั้นจะถูกเผยแพร่สู่สายตาผู้อื่น ที่เรารู้จักละไม่รู้จักอีกมากมาย ถ้าใช้ไปในทางที่ไม่ถูกต้องก็จะทำให้เกิดผลเสียต่างๆตามมามากมาย แต่ถ้าใช้ไปในทางที่ดีและถูกต้องก็จะทำให้เกิดประโยชน์กับตัวผู้ใช้อย่างมาก เพราะในโลกออนไลน์นั้นมีสิ่งดีๆ และมีประโยชน์ให้เราได้ดูและสืบค้นอีกมากมาย เราควรใช้ให้ถูกต้องและเกิดประโยชน์ในด้านที่ดีให้มากที่สุด

ที่มา :ธนพล  ฉันจรัสวิชัย .อินเทอร์เน็ตเบื้องต้น สำหรับติดตั้งและใช้งานด้วยตนเอง. กรุงเทพฯ : ซีเดยูเคชั่น , ๒๕๔๔ . 

สุขุม  เฉลยทรัพย์ และคณะ .เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต . กรุงเทพฯ : มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนดุสิต , ๒๕๔๘ .

สานิตย์  กายาผาด .เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อชีวิต. กรุงเทพฯ : เธิร์ดเวิฟ เอ็ดดูเคชั่น , ๒๕๔๘ .


เขียน 06 Feb 2013 @ 22:40 ()


ความเห็น (0)