อนุทิน 12035 - กวิน

กวิน

ค้นหาเส้นทาง สร้างความรู้ สู่ความสำเร็จ@ 188469  โดยคุณ จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร

มาเป็นกำลังใจให้พี่ จตุพร วิศิษฏ์โชติอังกูร  ขอให้การบรรยายพิเศษประเด็นเรียน ป.โท อย่างไรให้ประสบความสำเร็จ บรรลุผลตามที่มุ่งหวังนะครับ มาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ลปรร.) นิดนึงนะครับ ศาสดาทุกศาสดา เผยแพร่คำสอนด้วยการเทศนา/สนทนา ยกตัวอย่างเช่น พุทธศาสนา พุทธองค์เทศนาสังสอนบรรดาเหล่าพุทธบริษัท ทั้งหลายมีจำนวนเหลือคณานับที่บรรลุธรรมขั้น พระโสดาปัตติมรรคหรือพระโสดาปัตติผล หรือการที่เราเรียกกันว่า บรรลุธรรมเป็นพระโสดาบัน  (โสดาบัน= โสต+อาบัน)

โสต,  [โสด, โสตะ–] น. หู, ช่องหู. (ป.; ส. โศฺรตฺร).
โสตเป็นคำนามแปลว่าหู ถ้าเป็นคำกริยา น่าจะแปลว่า ฟัง
อาบัน  ก. ต้อง เช่น อาบัติอาบัน ว่า ต้องอาบัติ; ถึง, ลุ, เช่น โสดาบัน ว่า  ถึงโสตธรรม คือ กระแสพระนิพพาน. (ป., ส. อาปนฺน).

 ผู้ที่บรรลุโสดาปัตติผล ก็ด้วยการละ สังโยชน์ เบื้องต่ำ 3 ประการ คือ

สักกายทิฏฐิ คือ ความเห็นเป็นเหตุถือตัวตน
วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสังสัย 
สีลัพพตปรามาส คือ ความเชื่อถือยึดมั่นว่าความศักดิ์สิทธิ์มีได้ด้วยศีลและพรตอย่างนั้นอย่างนี้ (รักษาศีลแต่เพียงทางกาย ทางวาจา แต่ใจยังไม่เป็นศีล) 

โดยสรุป การพูด+การฟัง ที่ดี ทำให้เกิด ปัญญา  ผู้ที่เกิดปัญญาเพราะการฟัง เรียก บรรลุโสดาบัน การพูด ให้ผู้อื่นฟังเพื่อให้เกิดปัญญา จึงต้อง

พูดให้เขาหมดสิ้น สักกายทิฏฐิ (คือ ความเห็นเป็นเหตุถือตัวตน /พูดทำลายอัตตา ของผู้ฟัง ผู้ฟังก็ต้องทำลายอัตตา ของตัวเองด้วย)
พูดทำลาย วิจิกิจฉา คือ ความลังเลสังสัย (พูดชี้แจงให้เขาหายสงสัย)
พูดทำลาย สีลัพพตปรามาส คือ พูดชี้แจงให้เขา ทำวิจัยเพื่อความเข้าใจ มิใช่ทำวิจัยเพื่อให้ได้แต่เพียงปริญญาบัตร สีลัพพตปรามาส=ระเบียบวิธีวิจัย (method)

ความยึดถือว่าบุคคลจะทำวิจัยสำเร็จได้ด้วยระเบียบวิธีวิจัย (method)  (คือ ถือว่าเพียงประพฤติตาม ระเบียบวิธีวิจัย  ให้เคร่งครัดก็พอที่จะทำให้การวิจัยนั้นลุล่วงไปได้ ไม่ต้องอาศัยสมาธิและปัญญาก็ตาม ถือระเบียบวิธีวิจัยที่งมงาย หรืออย่างงมงายก็ตาม), ความถือระเบียบวิธีวิจัยที่สักว่า ทำตามๆ กันไปอย่างงมงาย หรือโดยนิยมว่าขลังว่าศักดิ์สิทธิ์ ไม่เข้าใจความหมายและความมุ่งหมายที่แท้จริง, ความเชื่อผลสัมฤทธิ์แห่งงานวิจัยด้วยเข้าใจว่า จะมีได้ด้วยระเบียบวิธีวิจัยอย่างนั้นอย่างนี้ล่วงธรรมดาวิสัย 

ประยุกต์จากคำนิยามความหมายของ “สีลัพพตปรามาส” ใน “พจนานุกรมพุทธศาสน์ ฉบับประมวลศัพท์” ของพระธรรมปิฎก (ป.อ. ปยุตฺโต)

โยงพุทธศาสนามา ประยุกต์นิดนึงนะครับ ช่วงนี้กำลังฝักใฝ่ในพระธรรมคำสอน ขอบคุณครับ

เขียน 18 Jun 2008 @ 09:14 () แก้ไข 18 Jun 2008 @ 13:38, ()


ความเห็น (0)