อนุทิน 120329 - kingdow

kingdow
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

ชื่อเรื่อง    โครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบางจาก

ผู้รายงาน  นางกิ่งดาว  เทือกขันตี

ระยะเวลาดำเนินโครงการ  16  พฤษภาคม  2554– 31 มีนาคม 2555

บทคัดย่อ

การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบางจาก จัดทำขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ 1) เพื่อประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบางจาก  2)  เพื่อประเมินผลการดำเนินกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียน  บ้านบางจาก และ3)  เพื่อประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อการดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบางจาก

รูปแบบของการประเมินโครงการ ใช้รูปแบบจำลอง CIPP Model ซึ่งเป็นการประเมิน 4 ด้าน ได้แก่ ประเมินในด้านสภาพแวดล้อม (Context) ด้านปัจจัย (Input) ด้านกระบวนการ (Process) และด้านผลผลิต (Product)  และประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียน ประชากรและกลุ่มตัวอย่างที่ใช้  ในการประเมินโครงการ ได้แก่  ข้าราชการครู  พนักงานราชการและครูอัตราจ้าง จำนวน 28  คน ศึกษาจากประชากร  นักเรียนจำนวน 200  คน สุ่มอย่างง่ายจากประชากร  403 คนผู้ปกครองนักเรียน จำนวน 200 คน  สุ่มแบบเจาะจงจากผู้ปกครองนักเรียนที่เป็นกลุ่มตัวอย่าง เครื่องมือที่ใช้ในการประเมินโครงการ มีจำนวน  3 ฉบับ ดังนี้ ฉบับที่ 1 แบบประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบางจาก ฉบับที่ 2  แบบประเมินกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบางจาก ฉบับที่ 3 แบบประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียนที่มีต่อการการดำเนินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบางจาก ทั้ง 3 ฉบับ เป็นแบบมาตราส่วนประมาณค่า 5 ระดับ ที่ผู้รายงานสร้างขึ้น การวิเคราะห์ข้อมูลโดยใช้ค่าเฉลี่ย ค่าเบี่ยงเบนมาตรฐานและเปรียบเทียบกับเกณฑ์เฉลี่ย ซึ่งผลการประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบางจาก สรุปได้  ดังนี้

1.  การประเมินโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบางจาก  ผลการประเมินด้านสภาพแวดล้อม ด้านปัจจัย ด้านกระบวนการและด้านผลผลิต ที่เกี่ยวกับด้านการบริหารจัดการสถานศึกษา ด้านหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอน การจัดกิจกรรมพัฒนาผู้เรียนและด้านการพัฒนาบุคลากรของสถานศึกษา มีผลการประเมินอยู่ในระดับมากทุกด้าน

2.  การประเมินกิจกรรมตามโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบางจาก จำนวน 25 กิจกรรม โดยรวมมีผลการประเมินกิจกรรมอยู่ในระดับมากที่สุด มี 20 กิจกรรมและระดับมาก  5 กิจกรรม

  3.  การประเมินความพึงพอใจของครู ผู้ปกครองและนักเรียนต่อโครงการขับเคลื่อนหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงโรงเรียนบ้านบางจาก โดยรวมครูและนักเรียนมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมากที่สุด ผู้ปกครองมีความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ตามลำดับ 


เขียน 03 Feb 2013 @ 11:04 ()


ความเห็น (0)