อนุทิน 120293 - ต๋อง

ต๋อง

การนำเทคโนโลยีทางด้าน KM (knowledge management) เข้ามีส่วนร่วมในการทำงานขององค์กรที่ข้าพเจ้าได้ทำงานอยู่ทางด้านไอซีทีคือได้นำเอา KM เข้ามาใช้งานทางด้านการเก็บข้อมูลให้เป็นระบบและการใช้งานที่ได้มากขึ้นในการใช้ข้อมูลด้านต่างๆให้มีประสิทธิภาพไม่ว่าจะเป็นข้อมูลด้านพนักงาน เครื่องคอมพิวเตอร์ และอื่นๆ เมื่อนำข้อมูลเหล่านั้นมาจัดระบบทางด้าน KM

กระบวน การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ภายในองค์กร
1. การบ่งชี้ความรู้ เป็นการพิจารณาว่าองค์กรมีวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์ เป้าหมายคืออะไร และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจำเป็นต้องใช้อะไร ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง อยู่ในรูปแบบใด อยู่ที่ใคร
2. การสร้างและแสวงหาความรู้ เช่นการสร้างความรู้ใหม่ แสวงหาความรู้จากภายนอก รักษาความรู้เก่า กำจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับการเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน ใช้ภาษาเดียวกัน ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5. การเข้าถึงความรู้ เป็นการทำให้ผู้ใช้ความรู้เข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและสะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) Web board บอร์ดประชาสัมพันธ์ เป็นต้น

เขียน 01 Feb 2013 @ 21:27 ()


ความเห็น (0)