อนุทิน 120278 - คนท้องถิ่น

ในองค์กรของท่านมีการใช้งาน KM ในแต่ละงานอย่างไร/ประมาณไหนบ้าง?

                   องค์การบริหารส่วนตำบล เป็นอีกส่วนราชการหนึ่ง ที่ตระหนักและให้ความสำคัญกับการจัดการ ความรู้ ( Knowledge Management ) โดยได้นำแนวคิดและระบบการจัดการความรู้มาใช้ในการบริหารราชการขององค์กร เพื่อให้ บุคลากรทุกคนได้ตระหนักและให้ความสำคัญกับการมีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ และพร้อมที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง โดยคำนึงถึงความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ขององค์กรเป็นสำคัญ มีการดำเนินการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการดำเนินการตามประเด็น ยุทธศาสตร์การแก้ไขปัญหาความยากจนระดับฐานราก โดยมีเป้าหมายเพื่อให้สามารถจัดการความรู้ให้กับข้าราชการในสังกัดได้นำความรู้ไปใช้ในการส่งเสริมและพัฒนาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ต้นแบบในการบูรณาการการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นเชื่อมโยงกับแผนชุมชน ส่งเสริม ผลักดันให้บุคลากรทุกคนให้ความสำคัญและเข้ามามีส่วนร่วมในกระบวนการจัดการความรู้ เช่น การส่งเสริม (Promote) เรื่องการจัดการความรู้ผ่านระบบเสียงตามสาย การจัดฝึกอบรมความรู้ให้เกษตรกร หรือ กลุ่มแม่บ้าน เพื่อให้ประชาชนเหล่าสามารถประกอบอาชีพในด้านนั้นๆได้ การจัดอบรบเพิ่มประสิทธิภาพพนักงานหรือข้าราชการในองค์กร เพื่อให้พนักงานหรือข้าราชการขององค์กรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับหลักการในการจัดทำชุมชนนักปฏิบัติในหน่วยงาน เพื่อแสวงหาแนวทางปฏิบัติที่ดีที่สุด ( Best Practice) ในการส่งเสริมองค์กร ให้มีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาความยากจนโดยการบูรณาการ การจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นให้เชื่อมโยงกับแผนชุมชนเพื่อให้สามารถสนองตอบต่อสภาพปัญหาและความต้องการของประชาชนในพื้นที่

                     ดังที่ พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ กำหนดให้ส่วนราชการ มีหน้าที่พัฒนาความรู้ในองค์กร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กร แห่งการเรียนรู้อย่างสม่ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลความรู้ในด้านต่าง ๆ เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันเขียน 01 Feb 2013 @ 13:57 () แก้ไข 01 Feb 2013 @ 14:06, ()


ความเห็น (0)