อนุทิน 120214 - yui.pat[คนช่างฝัน]

                       ในองค์กรของท่านมีการใช้งาน KM ในแต่ละงานอย่างไร/ประมาณไหนบ้าง?


                                                             การใช้งาน KM ในสถานศึกษา

      การบริหารจัดการในหน่วยงานสถานศึกษาที่ใช้" โมเดลปลาทู" เข้ามาจัดการองค์ความรู้ต่างๆในหลายๆด้าน

ยกตัวอย่างเช่น

1.  งานฝ่ายกิจกรรมนักเรียน  ต้องนำหลักการ  Knowledge Sharing (KS)  เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน  กล่าวคือ  ทางโรงเรียนต้องขอความร่วมมือกับผู้ปกครองนักเรียนในการให้ข้อมูลที่เป็นจริงเกี่ยวกับนักเรียน  เพื่อเป้นประโยชน์ในการดูแลนักเรียนเมื่อเข้ามาศึกษาในสถานศึกษนั้นๆจนจบการศึกษาต่อไป  โดยจัดให้มีการประชุมผู้ปกครอง  เทอมละ 1 ครั้ง และการเยี่ยมบ้านนักเรียน  เป็นต้น

2.งานฝ่ายวิชาการ  ต้องนำหลักการ Knowledge Sharing (KS) และ Knowledge Vision (KV)  เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน  กล่าวคือ  งานวิชาการ ถือเป็นหัวใจสำคัญในการจัดการศึกษาในระดับสถานศึกษา ซึ่งเป็นกระบวนการดำเนินงานเกี่ยวกับหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อให้นักเรียนได้เรียนรู้ตามที่ีกำหนดไว้ในจัดมุ่งหมายของการพัฒนาผู้เรียน โดยทั่ว ไปงานวิชาการจะประกอบด้วย การศึกษาปัญหาในชุมชนและสังคม ภูมิปัญญาท้องถิ่น การพัฒนาและการนำหลักสูตรไปใช้ การจัดการเรียนการสอน การจัดวัสดุอุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอนและส่ือการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล การดำเนินงานเก่ียวกับห้องสมุดแหล่งการเรียนรู้ การนิเทศติดตามผล การวางแผนและการกำหนดวิธีดำเนินงานทางด้านวิชาการรวมถึงการประชุมทางวิชาการ

งานวิชาการ จึงเป็นงานท่ีรวมภารกิจหลักของสถานศึกษาท่ีบ่งบอกถึงปรัชญาจุดมุ่งหมาย เพ่ื่อให้บริการแก่ผู้เรียน หรือบุคคลในชุมชนได้รับการพัฒนาในด้านต่างๆ เพื่อนำไปสู่เป้าหมายและบรรลุวัตถุประสงค์ของการศึกษาต่อไป

3.  งานธุรการ  ต้องนำหลักการ Knowledge Assets (KA) เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน  เข้ามาใช้ในการดำเนินงาน  กล่าวคือ  งานธุรการการ  ดำเนินงานทั่วไปของสถานศึกษาตามระเบียบแบบแผนทางราชการ การควบคุมงานเอกสารและหลักฐานต่างๆ เช่น สมุดหมายเหตุ ทะเบียนครูทะเบียนนักเรียน บัญชีเรียกชื่อ สถิติต่างๆ เป็นต้น  ซึ่งงานธุรการมีความเกี่ยวข้องกับการประยุกต์ใช้ ICT โดยจะต้องมีการใช้การหาข้อมูล  เปิดหนังสือราชการเพื่อรับทราบแจ้งความคืบหน้าสิ่งที่จะต้องปฏิบัติตามในสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษานั้นๆ  หรือที่เรียกกันว่า E-Office  เมื่อเจ้าหน้าที่ที่ปฏิบัติหน้าที่งานธุรการได้รับทราบการแจ้งต่างๆแล้วนั้นก้จะนำข่าวสารที่ได้รับไปบอกกล่าวแก่คณะครูในสถานศึกษาต่อไป

        จากตัวอย่างการจัดการองค์ความรู้ในสถานศึกษาดังกล่าวนั้น  หากสถานศึกษานั้นๆมีการทำงานเป็นขั้นตอนตามแผนที่วางไว้ในทุกๆฝ่าย / แผนก แล้วก็จะทำให้เกิดประสิทธิภาพในการทำงาน  บรรลุวัตถุประสงค์ตามที่ตั้งไว้ได้อย่างมีคุณภาพ  สามารถพัฒนาเพิ่มศักยภาพในเนื้องานให้ดีขึ้นเป็นแนวทางให้กับสถานศึกษาอื่นๆได้ต่อไป


                       

เขียน 30 Jan 2013 @ 13:53 () แก้ไข 30 Jan 2013 @ 14:06, ()


ความเห็น (0)