อนุทิน 119989 - ชลาลัย

ชลาลัย
ติดตาม ผู้ติดตาม 
ติดต่อ

การพัฒนาสมรรถนะข้าราชการครูโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ด้วยวิธีการฝึกอบรม

ผู้วิจัย  นางชลาลัย   นิมิบุตร   ผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี  สำนักงานเขตบางพลัด

บทคัดย่อ

การวิจัยครั้งนี้มีวัตถุประสงค์เพื่อ ประเมินสมรรถนะหลัก และสมรรถนะประจำสายงานของข้าราชการครูโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ตามสภาพที่เป็นจริงก่อนการพัฒนา ประเมินหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้วยวิธีการฝึกอบรม ของโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ตลอดจนประเมินและเปรียบเทียบสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การออกแบบการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้นเรียน ของข้าราชการครูโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี  ก่อนและหลังการฝึกอบรม โดยใช้วิธีวิจัยเชิงทดลอง แบบOne-Group Pretest-Posttest Design เสริมด้วยเทคนิคการเก็บข้อมูลเชิงคุณภาพ มีขั้นตอนในการวิจัย 3 ขั้นตอน โดยขั้นตอนแรกเป็นการประเมินสมรรถนะของข้าราชการครูทุกคนตามสภาพที่เป็นจริง ก่อนการฝึกอบรม ขั้นตอนที่สองเป็นขั้นจัดทำหลักสูตรฝึกอบรม และดำเนินการพัฒนาสมรรถนะด้วยวิธีการฝึกอบรม ส่วนขั้นตอนสุดท้ายเป็นการประเมินและเปรียบเทียบสมรรถนะของข้าราชการครูทุกคน ภายหลังการฝึกอบรม เก็บรวบรวมข้อมูลจากข้าราชการครูโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2554 ทุกคน จำนวน 14 คน เพื่อนครู จำนวน 4 คน และผู้บริหารโรงเรียน ด้วยแบบประเมินสมรรถนะข้าราชการครูโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี สถิติที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ย ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิด้วยการวิเคราะห์เนื้อหา

ผลการวิจัยสรุปได้ว่า ก่อนการฝึกอบรม ข้าราชการครูโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี มีสมรรถนะหลัก ระดับคุณภาพสูง 3 สมรรถนะ จากสมรรถนะหลัก 4 สมรรถนะ เรียงลำดับจากมากไปน้อย ดังนี้ การทำงานเป็นทีม การพัฒนาตนเอง และการบริการที่ดี โดยการมุ่งผลสัมฤทธิ์ เป็นสมรรถนะหลักเพียงด้านเดียวที่มีระดับคุณภาพปานกลาง และมีสมรรถนะประจำสายงาน ระดับคุณภาพสูง 1 สมรรถนะ จากสมรรถนะประจำสายงาน 3 สมรรถนะ โดยการพัฒนาผู้เรียน เป็นสมรรถนะประจำสายงานเพียงด้านเดียวที่มีระดับคุณภาพสูง ในขณะที่การออกแบบการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้นเรียน มีระดับคุณภาพปานกลาง สำหรับผลการประเมินหลักสูตรการพัฒนาสมรรถนะด้วยวิธีการฝึกอบรม ของโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี จากการสัมภาษณ์ผู้ทรงคุณวุฒิ 5 คน สรุปได้ว่า หลักสูตรฝึกอบรม กำหนดการฝึกอบรม และแบบประเมินผลการฝึกอบรมมีความเหมาะสม ส่วนผลการประเมินสมรรถนะภายหลังการฝึกอบรม พบว่า ข้าราชการครูโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี มีสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การออกแบบการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้นเรียน ระดับคุณภาพสูง อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .05 และผลจากการเปรียบเทียบสมรรถนะ ก่อนและหลังการฝึกอบรม พบว่า ข้าราชการครูโรงเรียนวัดฉัตรแก้วจงกลณี มีสมรรถนะด้านการมุ่งผลสัมฤทธิ์ การออกแบบการเรียนรู้ และการบริหารจัดการชั้นเรียน ภายหลังการฝึกอบรม สูงกว่า ก่อนการฝึกอบรม อย่างมีนัยสำคัญทางสถิติที่ระดับ .01


เขียน 23 Jan 2013 @ 09:30 () แก้ไข 23 Jan 2013 @ 09:32, ()


ความเห็น (0)