อนุทิน 119920 - ชาญโชติ

เรื่อง  ขอเรียนเชิญเข้าร่วมเป็นสมาชิกมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

เรียน  ท่านผู้บริหาร/ผู้ประกอบการ/ผู้ทรงคุณวุฒิ/ผู้มีเกียรติ ทุกท่าน

    ด้วยมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (Foundation for Integrated Human Development Center: iHDC) หมายเลขจดทะเบียนจัดตั้งมูลนิธิทะเบียนเลขที่ กท.2259 ได้จัดตั้งขึ้นมาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นศูนย์กลางในการประสานงาน บูรณาการ ส่งเสริม สนับสนุน ผลักดันและร่วมมือกับองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้เกิดการพัฒนามนุษย์อย่างเป็นระบบ ยั่งยืน และเป็นองค์กรที่ไม่ยุ่งเกี่ยวกับการเมือง โดยพันธกิจในเบื้องต้นคือการมุ่งให้เกิดการแลกเปลี่ยน การเรียนรู้ ช่วยเหลือซึ่งกันและกันในเครือข่ายของมูลนิธิฯ ทั้งในรูปแบบขององค์กร และบุคคลธรรมดา (รายละเอียดเพิ่มเติม Thai.dociHDC_Profile.ppt 

  จากวัตถุประสงค์ และพันธกิจดังกล่าว มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ หรือ iHDC จึงขอเรียนเชิญท่านเข้าร่วมเป็นสมาชิก เพื่อร่วมแบ่งปันองค์ความรู้ แลกเปลี่ยนประสบการณ์ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กร และทรัพยากรมนุษย์ เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศไทยให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา โดยแจ้งความประสงค์ตามใบแสดงความจำนง ตาม link                                      iHDC-Member Form Thai.doc 

กรอกข้อมูลและส่งมาที่ e-mail address : [email protected] หรือ ส่ง Fax มี่ที่ 02-9549600 

หรือติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่ ม.ล.ชาญโชติ  ชมพูนุท กรรมการและเลขาธิการมูลนิธิฯ โทรศัพท์ 089-138-1950 หรือ E-mail: [email protected] และขอขอบคุณมา ณ โอกาสนี้

  ขอแสดงความนับถือ

   มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

   (ศ.ดร.จีระ  หงส์ลดารมภ์)

   ประธานกรรมการ

ผู้ประสานงาน

ม.ล.ชาญโชติ ชมพูนุท

โทร 089-1381950 ; 02-9546029

โทรสาร 02-9549600

e-mail address: [email protected]  

  

.

เอกสารแสดงความจำนงสมัครเป็นสมาชิก

มูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ (Foundation for Integrated Human Development Center: iHDC)

วันที่ ……………………………………

ข้าพเจ้าขอสมัครเป็นสมาชิกมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์

ชื่อผู้สมัคร ………………………………………………………………………………………………

ที่อยู่อาศัย  ……………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………

โทรศัพท์บ้าน ………………………………………………….   โทรศัพท์มือถือ …………………………………………………

อีเมล์ ………………………………………………………………………………………………………………..

ชื่อกิจการ  :  ………………………………………………………………………………………………………….

ที่อยู่กิจการ   …………………………………………………………................

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

……………………………………………………………………………………………………………………………………..

โทรศัพท์  :  ……..…………………….. โทรสาร :  ……..……………. …..  โทรศัพท์มือถือ: ……………………………………..

อีเมล์  :  ……………………………………………  เวปไซด์ :  …………………………………………………………………..

เลขประจำตัวประชาชน/ผู้เสียภาษี  : ………………………………………………………………………     

สมัครสมาชิกประเภท  :    องค์กร       บุคคล  

ประเภทธุรกิจ  …………………………………………………………………………………………………………………….

………………………………………………………………………………………………………………………………………

อาชีพ / ตำแหน่งงาน……………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………….

เหตุผลในการสมัครเป็นสมาชิก สิ่งที่คาดหวังจากมูลนิธิ

……………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

…………………………………………………………………………………………………………………………………..

 

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความที่ให้ไว้ข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ และ ข้าพเจ้ายินดีปฏิบัติตามระเบียบมูลนิธิฯ ทุกประการ

     ลายมือชื่อ  ............................................................ ………………ผู้สมัคร

    (………………………...…………………………………….)

หมายเหตุ: เมื่อมูลนิธิฯ ได้รับแบบฟอร์มใบสมัครแล้ว จะมีหนังสือแจ้งยืนยัน ตอบกลับมายังท่าน  ตามที่อยู่ที่แจ้งไว้


เขียน 21 Jan 2013 @ 06:37 () แก้ไข 31 Jan 2013 @ 15:40, ()


ความเห็น (0)